Arrow scroll

Bolagsöversikt

Affärsmodell

Azelio erbjuder ett system TES.POD® med termisk energilagring och styrbar elproduktion, dygnet runt. Bolaget äger all unik produktdesign för systemet och har flera patent som skyddar lösningen. Azelio utför slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik medan underleverantörer producerar systemets komponenter och sätter samman lagringsenheten och andra delsystem.

Azelio planerar för att kunna tillämpa två olika affärsmodeller beroende på de kommersiella och specifika förutsättningarna för olika projekt. Initialt kan Azelio driva och äga projekt tillsammans med partners för att etablera lösningen på marknaden. När TES.POD® är etablerad och beprövad blir Azelio en teknikleverantör som säljer tekniken och utbildar andra i hur projekt utformas framgångsrikt.

Azelios system erbjuds till kunder på den globala energimarknaden med ett initialt fokus på installationer om 0,1 MW till 20 MW och på längre sikt på projekt upp till 100 MW. Azelio inriktar sig främst mot att sälja system till EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag) som sedan själva ansvarar för installation och driftsättning. Inledningsvis kommer Azelio att ta aktiv del vid installationer för att utbilda EPC-leverantörer så att dessa på egen hand senare kan utforma, installera och underhålla system.

Intäktsmodell

Azelios intäktsmodell är beroende av kommersiella och projektspecifika förutsättningar. Inledningsvis kan Azelio komma att driva projekt tillsammans med partners, men avser att övergå till att bli en teknikleverantör som säljer system.

Försäljning av system

När systemet är etablerat på marknaden avser Azelio tillämpa en intäktsmodell baserad på försäljning av system. I eftermarknaden tillämpas en intäktsmodell i form av servicearvoden med återkommande intäkter för övervakning, service och underhåll.

Långsiktig målbild

Azelio har som mål att driva på den gröna omställningen genom att lagra förnybar energi och göra den tillgänglig när den behövs och där den behövs, dygnet runt och till låg kostnad. För att uppnå detta arbetar Azelio sedan 2016 efter en tydlig plan. Hittills har bolaget följt och även överträffat den planen.

2020 - mål och måluppföljning

Fortsätta att teckna avsiktsförklaringar med kunder samt omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella order.

Azelio tecknade sju avsiktsförklaringar under året och erhöll även sin första kommersiella order.

Presentera verifieringsdata från bolagets verifieringsprojekt.

Azelio genererade under året verifieringsdata som presenterades för kunder, och som också låg till grund för att bolaget i slutet av året erhöll sin första kommersiella order.

2021 - mål

Påbörja serieproduktion och inleda större kommersiella projekt.

Produktionsmål

Azelio har följande mål för årlig produktion av bolagets Stirlingmotor:

Första 12 månaderna från start: 4 000 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter

Finansiella mål
Bolaget har som mål att på lång sikt uppnå en EBIT-marginal på minst 15 procent.

OM AZELIO

Styrelse & ledning 

Träffa personerna bakom bolaget