Arrow scroll

Marknaden

Stor och växande efterfrågan

Världen fortsätter att elektrifieras, dels till följd av att alltmer av infrastruktur och transporter i högre utsträckning använder el i stället för fossila bränslen, dels eftersom alltfler får tillgång till elnät. Parallellt ökar kraven på en större användning av förnybar energi för att minska påverkan på klimatet.

Runt två miljarder människor världen över saknar tillgång idag till tillförlitlig elförsörjning, det vill säga elförsörjning under hela dygnet och utan återkommande strömavbrott. Nästan en miljard människor lever samtidigt i områden utan elnät. Tillförlitlig elförsörjning är nödvändig för ekonomisk och social utveckling, varför FN har gjort hållbar energi för alla till ett av de 17 globala målen. En stor del av den utbyggnad som krävs förväntas ske genom uppbyggnad av mindre fristående nät, så kallade mikrogrids.

Det finns således ett växande behov av hållbar elproduktion på kostnadsmässigt konkurrenskraftiga villkor under hela dygnet. Användningen av förnybara energikällor ökar snabbare än fossilenergi. Internationella Energiorganet IEA räknar med att användningen på förnybar energi fortsatte att öka under 2020 trots att det globala energibehovet för första gången på mycket länge minskade till följd av pandemin.

Förnybar el växer snabbt

Uppgången för förnybar energi har flera orsaker men det är inte oväsentligt att den blivit alltmer kostnadseffektiv. Under 2019 svarade förnybart för 11,4 procent av den totala energiproduktionen och under 2020 var solenergi på många håll i världen billigare att producera än kolkraft. Alltfler länder antar mål för att nå netto noll-utsläpp år 2050, vilket också driver på den gröna omställningen.

Intermittent el behöver lagras

Det finns en tydlig uppdelning av energikällor i intermittenta (icke-kontinuerliga fluktuerande) energikällor, och i energikällor för baskraft (kontinuerliga). Sol- och vindkraft är idag intermittenta eftersom de endast producerar energi när solen lyser och vinden blåser. Kärnkraft och fossila energikällor används som baskraft eftersom de kan producera energi dygnet runt, oberoende av väder och vind.  Genom att kombinera sol- och vindkraft med lagring för dygnets alla timmar, kan även dessa utnyttjas som baskraft. 

Solpanel PV1

Distribuerad elproduktion

Att ge fler tillgång till stabila elnät sker idag oftast både snabbast och mest kostnadseffektivt genom att anlägga system för så kallad distribuerad och behovsstyrd elproduktion som förser små lokala och självförsörjande nät, i mikro- och minigrids. Systemen innehåller ofta sol- och vindkraft som idag kompletteras med dieselgeneratorer som baskraft.

Energilagring väntas ta nyckelroll

Energilagring väntas få en nyckelroll i omställningen från fossila till förnybara energikällor. Energilager kan användas dels för att balansera elnäten när inslaget av förnybar energi ökar såväl i traditionella elnät som i nya mini- och microgrids, dels för att tidsmässigt förskjuta produktionen över dygnet, efter väderförhållanden och vid kraftigt varierande eltariffer och höga koldioxidskatter.

Azelios primära målmarknader 

Initialt har Azelio valt att fokusera på följande geografiska marknader:

  • Mellanöstern och Nordafrika. Hög solstrålning, medelhög tillgång till elektricitet och höga alternativa kostnader för elproduktion.
  • USA och Australien. Hög andel solstrålning och höga eltariffer.
  • Sydamerika. Hög solstrålning, behov av elförsörjning till små lokala elnät och självförsörjande elnät.
  • Subsahariska Afrika. Hög solstrålning, låg tillgång till elektricitet och höga alternativa kostnader för elproduktion.

2020

Året i korthet

Läs mer om året som varit

Aktieägare

Azelio som investering
adresserar en stor och växande marknad

läs mer om azelio som investering