Arrow scroll

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Azelio AB (publ.), organisationsnummer 556714-7607, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.


Den 31 december 2020 bestod koncernen av moderbolaget Azelio AB med säte i Göteborg samt två dotterbolag, se vidare not 38.

Verksamheten

Azelio AB erbjuder ett system för termisk lagring av förnybar energi med leverans av hållbar el och värme på efterfrågan, dygnet runt till en låg kostnad.

Bolaget äger all unik produktdesign för sitt system och utför slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik medan underleverantörer producerar systemets komponenter och delsystem såsom lagringstank. Forskning och utveckling samt försäljning och marknadsföring hanteras internt och i samarbete med strategiska samarbetspartners.

Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller beroende av de kommersiella förutsättningar och krav som är specifika för respektive projekt. Initialt kan Azelio komma att driva samägda projekt tillsammans med tredje part för att etablera tekniken på marknaden. På sikt, när Azelios system och teknik är etablerad och beprövad, avser Azelio agera teknikleverantör, sälja tekniken samt utbilda avseende kompetensen att bygga ett framgångsrikt kommersiellt genomförbart projekt.

I mindre installationer säljer Azelio systemet direkt till slutkunden, samt, vid medelstora och stora installationer, till bolag som arbetar med projektering, upphandling och utförandeentreprenad (EPC-leverantörer, eng. Engineering, Procurement and Construction) som sedan ansvarar för installationen. Azelio kommer till en början delta i startfasen av nya installationer för att utbilda EPC-leverantörer för framgångsrik installation och underhåll av systemen. I tillägg till försäljning av system, erbjuder Azelio även övervakning, underhåll, uppgraderingar och service av systemet.

Marknad

Azelios system erbjuds till kunder på den globala marknaden, initialt till kunder vilka bygger projekt i MENA-regionen, Indien, subsahariska Afrika, Sydamerika, Australien och centrala och västra USA med installationer mellan 500 kW och 20 MW.

På längre sikt avser Azelio utveckla sitt erbjudande och erbjuda system för projekt från 0,1 MW upp mot 100 MW, samt erbjuda system till kunder i länder som efterfrågar behovsstyrd elproduktion.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Azelio fick sin första order på TES.POD®

Azelio erhöll sin första kommersiella order på sitt energilager TES.POD® från det Dubaibaserade projektutvecklingsbolaget ALEC Energy och nådde därmed en viktig milstolpe i industrialiseringen av tekniken. Energilagret ska ingå i ett minigrid-system utformat för ett besökscenter i fas IV i en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Complex i Dubai. Installationen inleddes i december 2020.

Avsiktsförklaringar ingicks om totalt 259 MW eller drygt 3 GWh

Azelio ingick sex avsiktsförklaringar under året, om att leverera energilagringssystem med en kapacitet på totalt 259 MW motsvarande en lagringskapacitet om drygt 3 GWh, vilket mer än fördubblade den totala volymen som omfattas av bolagets avsiktsförklaringar. Dessa tecknades med partners i Mellanöstern och Nordafrika, i Nord- och Sydamerika, samt i Indien. Samtliga ingicks med bolag som kan fortsätta att utveckla lokala marknader för Azelios teknik. Avtalen är strategiskt viktiga eftersom de banar väg för kommersiella order och en snabb utrullning av tekniken.

Kapitalanskaffningar säkrade viktiga milstolpar

I början av 2020 tillfördes Azelio ca 350 miljoner kronor före emissionskostnader i en nyemission där flera nya privata och institutionella aktieägare tillkom. I slutet av 2020 genomfördes ytterligare en kapitalanskaffning, denna gång en riktad emission om ca 270 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Pandemin sköt tidplanen ett kvartal

Restriktioner med anledning av COVID-19, bland annat kring resor, innebar att Azelio inte kunde bedriva arbete i full takt eller från de platser som planerats för. Projektplaner anpassades för att optimera resurser baserat på bästa bedömning av situationen, vilket resulterade i att bolagets övergripande tidplan försköts med ett kvartal.

Fredrik Wäppling ny CFO

Fredrik Wäppling utsågs till ny CFO. Han har haft ledande roller på flera industriföretag, bland annat hos Allgon Group, Mycronic, Bravida och Preem samt även på iZettle. Tillsammans med VD Jonas Eklind och Executive Vice President Jonas Wallmander utgör han Azelios exekutiva ledning.

Systemets prestanda verifierades

Azelio genererade framgångsrikt data så att prestandan för bolagets energilagringssystem fastställdes i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion.

System har installerats i Sverige, Marocko och i Abu Dhabi för att också verifiera tekniken över längre tid. Denna formella verifiering av systemet inleddes i Sverige med DNV-GL, som är världsledande inom industricertifieringar. Detta skapar underlag som underlättar för kunder att finansiera projekt med Azelios teknologi. Installationen i Abu Dhabi ska verifiera systemet i syfte att inkludera Azelios teknologi i den strategiska samarbetspartnern Masdars produktportfölj.

Azelios teknik mer hållbar än litiumbatterier

En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE Institute visade att klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem, TES.POD®, mätt som CO2-ekvivalenter är betydligt mindre, närmare bestämt 29 procent, än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer.

Azelio valde UL som certifieringsorgan i Nordamerika

Azelio valde det globala certifieringsorganet UL för att utvärdera och certifiera TES.POD® för den nordamerikanska marknaden, med start i ett specifikt projekt i Kalifornien under 2021.

Azelio medlem i CALSSA

Azelio stärkte sin närvaro i Kalifornien genom att bli medlem i California Solar & Storage Association, CALSSA, delstatens största branschorganisation för grön energi med över 550 medlemsföretag. Kalifornien är en av de största och mest framgångsrika marknaderna för solenergi i världen, och en region där Azelios energilagringslösning möter ett stort intresse.

Fyra nya patent godkända

Azelio beviljades fyra nya patent som avser innovationer för att effektivt lagra energi och generera elektricitet ur värme, vilket är centralt för att kunna lagra förnybar energi och göra den tillgänglig dygnet runt på ett effektivt sätt. Bolaget har genom detta 13 godkända patent och ytterligare 15 under registrering.

Bidrag från Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen

Azelio beviljades ett bidrag på 2 miljoner kronor från Energimyndigheten för att demonstrera effekterna av energilagring för dygnsutjämning för att skapa en robust energitillgång samt för att visa på nyttan av den värme som systemet levererar. Dessutom beviljades Azelio 0,5 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen för ett forskningsprojekt om produktförbättringar tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet RISE Institute.

Långsiktigt incitamentsprogram till ledningen 

En extra bolagsstämma beslutade i juni att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.  Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Avsiktsförklaring med Svea Solar

Azelio och Svea Solar tecknade en avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla projekt i Sverige med Azelios energilagring, TES.POD®, kopplat till solceller. Avsiktsförklaringen omfattar minst tre projekt 2021, fem projekt 2022 och tio projekt 2023, vilket summerar till totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Riktad emission om ca 596 miljoner kronor

Azelio genomförde en riktad emission av 10 638 225 nya aktier, motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier, till en teckningskurs om 56 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget ca 596 miljoner kronor före emissionskostnader. Medlen ska användas till att finansiera den fortsatta industrialiseringen av Azelios teknologi för termisk energi­lagring (TES) och Stirling-baserad elproduktion, med målet att starta serieproduktion under tredje kvartalet 2021, samt att kunna finansiera ytterligare utvecklingsprojekt och andra generella företagsändamål.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Azelio efter emissionen, genom en ökning av antalet utestående aktier med 10 638 225, från 104 380 296 till 115 018 521, och en ökning av aktiekapitalet med 5 319 113 kronor, från 52 190 150 kronor till 57 509 262 kronor.

Azelio får order på två TES.POD®

Azelio fick en order på två enheter av sitt energilager TES.POD® från svenska Industrisupport i Åmål AB. Enheterna ska lagra överskottsenergi från en solcellsanläggning om 446 kW och göra denna energi tillgänglig dygnet runt som el och värme. Installationen kommer att öka det svenska bolagets användning av förnybar energi med 24 procent och minskar därmed utsläpp från energianvändning med 168 ton koldioxid per år.

Utveckling av företagets verksamet, resultat och ställning

KONCERNEN, TkrBeräkning enligt IFRSBeräkning enligt K3
2020201920182017
Nettoomsättning1 0741 6701 9422 921
Årets resultat-192 572-160 89792 004-97 443
Balansomslutning922 162865 58058 249286 794
Soliditet %84828583

MODEFÖRETAGET, TkrBeräkning enligt IFRSBeräkning enligt K3
2020201920182017
Nettoomsättning1 0741 6701 9422 921
Årets resultat-198 483-161 932-96 093-94 230
Balansomslutning897 660848 908644 294289 824
Soliditet %86848885
Definitioner: se not 56

Intäkter, kostnader och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 074 (1 670) tkr. Minskningen beror på minskad reservdelsförsäljning. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 126 730 (130 891) tkr för perioden.

Kostnaderna uppgick till -327 560 (-293 751) tkr. Ökningen är till stor del hänförlig till ökade prototypkostnader, personalkostnader och konsultkostnader. Bolagets totala kostnader är till största del hänförligt till utveckling. Värdet på vissa aktiverade projektkostnader som har nedprioriterats eller avvecklats under perioden har skrivits ned med 0 (13 331) tkr.

Rörelseresultatet uppgick till -191 939 (-160 510) tkr. Resultat från finansiella poster uppgick till -633 (-386) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter.

Resultatet uppgick till -192 572 (-160 897) tkr. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,03 kr (-3,80 kr).

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -150 220. (-129 853) tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 555 886 (-6 352) tkr. Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet med -128 762 (-139 256) tkr, främst aktiverad utveckling.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 074 (1 670) tkr.
Rörelseresultatet uppgick till -188 660 (-156 441) tkr och årets resultat till -198 483 (-161 932) tkr.  Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 771 676 (715 200) tkr.

Säsongsvariationer

Koncernen befinner sig i ett uppbyggnadsskede med förberedelser för volymproduktion och kommersialisering av systemet, och noterar i detta skede inga säsongsvariationer över året.

Aktien och aktiekapital

Aktien är sedan 10 december 2018 listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Under 2020 steg aktiekursen 335 procent och stängde på 52,20 kr.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2020 till 52 051 tkr fördelat på 104 102 400 aktier. Aktiekapitalet ökade under året med totalt 30 877 tkr. Ökningarna skedde vid tre tillfällen; genom en företrädesemission om 49 405 405 aktier under första kvartalet, en riktad emission om 12 300 000 aktier under det tredje kvartalet samt inlösen av teckningsoptioner genom utgivande av 49 500 aktier under fjärde kvartalet.

Vid periodens utgång fanns 41 326 667 teckningsoptioner, utställda av sju olika serier med lösenpriser från 13 kr till 36 kr. Vid full konvertering av ovanstående tecknings¬optioner kommer antalet aktier att öka med 7 401 352.

Närståendetransaktioner

Under 2020 skuldfördes ett belopp om 3 333 (12 740) tkr avseende levererade tjänster i samband med bolagets demonstration anläggning i Ouarzazate, Marocko. Motpart är det statligt styrda Masen. Masen innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i bolagets styrelse. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till 17 426 (14 093) tkr. Dessa tjänster utförs på marknadsmässiga villkor.

Ansvarsfullt företagande

Miljö

Koncernen bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Verksamhetens syfte är att sälja energilagringsenheter, vilka möjliggör ett ökat användande av förnybar energi och därigenom en minskning av utsläpp av växthusgaser.

Azelio har under året låtit det oberoende forskningsinstitutet RISE Institute göra en livscykelanalys för att bestämma utsläppen av växthusgaser från bolagets produkt TES.POD. Institutets rapport visar att klimatpåverkan av Azelios system är 23 g CO2/kWh, vilket är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer, som båda är konkurrerande teknologier. I studien antogs lösningarna leverera elektricitet under 13 timmar per dag i 25 år, och bortsåg från miljöeffekterna av att generera den el som krävs för att ladda systemet. Studien bortser från att Azelios system även levererar en betydande mängd värme som kan användas som energi i en mängd applikationer, och därmed bidra till att ytterligare stärka produktens klimatprofil.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass omfattande att diskonterade kassaflöden från dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är god att genomföra affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar. Av bolagets aktiveringar av utvecklingskostnader har dessa gjorts inom olika teknologier. Samtliga är dock kopplade till Stirlingmotorn och energilagret, vilka är de teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. Bolagets tidigare utveckling av gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande användning av Stirlingmotorn, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som separata kassagenererande enheter. Motorn är en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har utrangeringar samt avsättningar löpande gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av produkterna.

Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnads-principen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger vidare antaganden om erforderlig finansiering av den fortsatta utveckling som krävs liksom kommersiell realisering. Därmed följer naturligt att en värdering som görs utan dessa antaganden, hade medfört en annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen ställer sig bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att erforderliga förutsättningar är för handen. Styrelsen är medveten om att osäkerhetsfaktorer föreligger när det gäller att uppskatta tids- och kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt. Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom att styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och har en beredskap för att hantera denna typ av utmaningar. Detta inbegriper olika både kort och långfristiga finansieringslösningar och en flexibilitet i utvecklingsplanerna. Därmed bedöms inte bolagets fortlevnad vara hotad under 2021.

För att kunna tillgodose efterfrågan med en industriellt tillverkad produkt förbereder Azelio start av serieproduktion under tredje kvartalet 2021. Den förväntat växande affärsvolymen binder rörelsekapital, i synnerhet inför starten av serieproduktion och i den tidiga kommersialiseringen av produkten. I detta skede är rörelsekapitalet dessutom särskilt känsligt för förskjutningar i kassaflödet. Denna risk förstärks av osäkerheten relaterat till pandemins utveckling och konsekvenser, bland annat genom att rörelserestriktioner kan påverka start och genomförande av projekt. Styrelsen gör därför bedömningen att bolagets behov av rörelsekapital har ökat, vilket tillgodosetts via en riktad nyemission i mars 2021, vilket framgår under Väsentliga händelser ovan samt i not 31.

Azelio befinner sig i en uppbyggnadsfas som ska möjliggöra en industrialisering och en bred kommersialisering av bolagets energilagringssystem. Bolaget har knutit till sig flera väl etablerade partners för försäljning och installation, vilka successivt förväntas få en allt större roll i kommersialiseringen av produkten. Även om bolaget under 2020 har slutit flera avsiktsförklaringar med potentiella kunder och också erhållit sin första kommersiella order på sitt energilagringssystem så har teknologin ännu inte nått bred kommersiell framgång och användningen av teknologin är mycket begränsad. Det finns en risk att Azelio inte erhåller de order som bolaget räknat med eller i den takt som bolaget förväntat sig, vilket i sin tur kan leda till en förskjutning i kommersialiseringen av bolagets produkter och teknologi.

Azelios system är, även om det är baserat på etablerad teknologi, nytt på marknaden och bolaget har därför inte haft möjlighet att samla in fullständiga och nödvändiga data till exempel avseende systemet och dess komponenters livslängd, eventuella typiska fel eller brister samt servicebehov och därtill hörande kostnader, vilket kan komma att få negativa marknads- och kostnadsmässiga konsekvenser.

Azelio förlitar sig på en kombination av patent- och varumärkeslagar, affärshemligheter, sekretessförfaranden och avtalsbestämmelser som ska skydda bolagets immateriella rättigheter. Azelio har 13 beviljade patent samt 15 pågående patentansökningar. Det föreligger en risk att bolaget inte kommer att kunna erhålla eller upprätthålla patentskydd för viktiga delar av sin teknologi eller att bolaget inte kommer att upprätthålla patent i, för bolaget, viktiga marknader. Bolaget kan komma att dras in i processer eller andra förfaranden för påstådda rättighetsintrång, vilka kan vara kostsamma och tidskrävande, oavsett om anspråket är befogat eller inte och även om utgången skulle falla ut till bolagets fördel.

Azelios produkter är avsedda att säljas globalt inom de geografier där bolagets system lämpar sig bäst, till exempel länder med goda solförutsättningar. Med det följer att bolaget kommer att verka i olika länder som i vissa fall ställer krav på regulatoriska tillstånd, certifieringar, godkännanden eller krav från statliga myndigheter eller andra administrativa organ. Dessa kan dessutom kan ha olika lokala standarder eller specifika avvikelser, vilket är vanligt inom energibranschen. Det föreligger risk för att bolaget inte i lämplig tid erhåller tillstånd, certifieringar eller andra godkännanden.

Azelios lönsamhet från försäljning av produkter kommer att vara beroende av bland annat prisutvecklingen för aluminium, stål och energi (i synnerhet diesel), vilket påverkas av en rad faktorer utanför bolagets kontroll. Regulatoriska krav, skatter, tullar och andra handelshinder, pris- och valutaregleringar eller andra statliga åtgärder kan begränsa verksamheten. Det finns en risk att konkurrenter, såväl kända som okända, utvecklar effektivare system och teknik för produkter liknande de som bolaget utvecklar och erbjuder.

För finansiella risker, se not 4.

Organisation

Den 31 december 2020 uppgick antalet anställda till 153 (117), varav 122 (94) män och 31 (23) kvinnor. Medelantalet anställda i organisationen uppgick under 2020 till 135 (105).

Azelio som arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i Azelios verksamhet för att uppnå effektivitet och kvalitet. Bolaget arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Ett steg i detta är ett löpande arbete med våra processer som syftar till att främja medarbetarnas vardag för att kunna fokusera på rätt uppgifter. Alla personalledande chefer utbildas inom Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Behovet av utbildning inom arbetsmiljö ses över löpande.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Azelios intresse att upprätthålla högre standard än detta. Bolaget ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Azelio har tecknat en sjukvårdsförsäkring för anställda med tillgång till snabbt stöd och specialistvård. Bolaget är anslutet till Teknikföretagen och har kollektivavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och IF Metall.
Azelio ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män och arbetar för att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. Lönekartläggningen 2020 avseende jämförelser av arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga visade inte några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Som arbetsgivare ska bolaget bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald. Detta innebär att förebygga och motverka diskriminering, tillvarata allas kompetens och respektera olikheter oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Samtliga leverantörer utvärderas enligt Azelio Ethics standard.

Bolaget har för avsikt att följa FNs riktlinjer om hållbart företagande och mäta enligt FNs standard, Global Reporting Initiative (GRI).

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står (tkr):
Överkursfond 1 821 219
Balanserad förlust -1 375 981
Årets resultat -198 483
Summa 246 755
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 246 755 överförs i ny räkning.