Arrow scroll

Not 8 - Ersättningar till anställda m.m.

 20202019
Löner och andra ersättningar97 98567 211
Sociala avgifter28 31624 106
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer9 9288 797
Summa ersättningar till anställda136 229100 114

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader20202019
 Löner ochSocialaLöner ochSociala
 ersättningarkostnaderersättningarkostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare23 8315 84012 3544 315
(varav tantiem)0 0 
(varav pensionskostnader) 1 931 1 841
Övriga anställda74 15432 40454 85728 589
(varav pensionskostnader) 7 997 6 956
Koncernen totalt97 98538 24467 21132 903

Medelantalet anställda med geografisk fördelning per land20202019
  Varav män Varav män
Sverige13181%10180%
Kina475%475%
Koncernen totalt13580%10580%

Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare20202019
  Andel kvinnor Andel kvinnor
Styrelseledamöter813%813%
Verkställande direktör och övrigt ledande befattningshavare7

14%

90%
Koncernen totalt813%96%

Ledande befattningshavares ersättningar2020
 Grundlön,RörligÖvrigaPensions-Övriga 
TkrstyrelsearvodenersättningförmånerkostnadersättningarSumma
Styrelsens ordförande Bo Dankis5000000500
Styrelseledamot Bertil Villard1500000150
Styrelseledamot Hicham Bouzekri1500000150
Styrelseledamot Kent Janér1500000150
Styrelseledamot Lars Thunell1500000150
Styrelseledamot Mattias Bergman1500000150
Styrelseledamot Pär Nuder1500000150
Styrelseledamot Sigrun Hjelmqvist1500000150
Verkställande direktör Jonas Eklind2 52896006682 4306 586
Andra ledande befattningshavare (6 pers)7 1542 08401 2637 12517 626
Koncernen totalt11 2323 04401 9319 55525 762

VD och ledande befattningshavare

Till VD och ledande befattningshavare utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om uppställda resultatmål uppnås. Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick rörlig ersättning till 960 tusen kronor (0 tusen kronor) till VD och 2 084 tusen kronor (0 tusen kronor) till övriga ledande befattningshavare. Övriga ersättningar utgår som ersättning för förvärv av teckningsoptioner.

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till 6 månaders avgångsvederlag. Inga avtal har träffats om avgångsvederlag för övriga anställda.

Styrelsen

Enligt stämmobeslut i 14 maj 2020 utgår styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma med totalt 1 550 tusen kronor, varav 500 tusen kronor till styrelsens ordförande och till envar av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 tusen kronor.

Övrig ersättning till envar av ledamöterna i finanskommittén som inte är anställda i bolaget utgår med 50 tusen kronor samt till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget med 30 tusen kronor.

Ledande befattningshavares ersättningar2019
 Grundlön,RörligÖvrigaPensions-Övriga 
TkrstyrelsearvodenersättningförmånerkostnadersättningarSumma
Styrelsens ordförande Bo Dankis5000000500
Styrelseledamot Bertil Villard1500000150
Styrelseledamot Christopher Beaufait1500000150
Styrelseledamot Hicham Bouzekri1500000150
Styrelseledamot Kent Janér1500000150
Styrelseledamot Lars Thunell75000075
Styrelseledamot Mattias Bergman1500000150
Styrelseledamot Pär Nuder1500000150
Styrelseledamot Sigrun Hjelmqvist63000063
Verkställande direktör Jonas Eklind1 5850043402 019
Andra ledande befattningshavare (8 pers)9 231001 407010 638
Koncernen totalt12 354001 841014 195