Arrow scroll

Not 7 - Ersättning till revisorer

 20202019
KPMG AB  
Revisionsuppdrag720585
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget043
Skatterådgivning098
Summa720726
Great Wall Certified Public Accountants Co. Ltd  
Revisionsuppdrag5051
Summa5051
Koncernen totalt770776

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.