Arrow scroll

Not 57 - Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Överkursfond1 821 219
Balanserade vinstmedel-1 375 981
Årets resultat-198 483
Summa246 755
I ny räkning överförs246 755
Summa246 755

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-11 för fastställelse.