Arrow scroll

Not 51 - Transaktioner med närstående

Azelio AB (publ) är sedan 10 december 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Följande transaktioner har skett med närstående:

Köp av tjänst20202019
Masen (innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen för bolaget)3 33312 740
Lars Thunell (styrelseledamot)04
Dabok Advisory/Pär Nuder (styrelseledamot)013
Bertil Villard (styrelseledamot)04
Deep Powder AB/Jonas Eklind (VD)150
Summa3 34812 761

Upplupna kostnader gällande tjänster utförda av Masen i samband med bolagets demonstrationsanläggning i Ouaezazate, Marocko, uppgår per 2020-12-31 till 17 426 tusen kronor.

Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.