Arrow scroll

Not 48 - Leasing

Åtaganden avseende leasing

Moderbolaget hyr i allt väsentligt lokaler enligt ej uppsägningsbara leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Leasingkostnader uppgående till 10 238 tusen kronor (7 971 tusen kronor) avseende leasing av maskiner, fordon och hyreslokal ingår i resultaträkningen för räkenskapsåret 2020.

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara leasingavtal är som följer:

 20202019
Inom 1 år9 7847 593
Mellan 1 och 5 år5 58512 331
Mer än 5 år00
Summa15 37019 923