Arrow scroll

Not 47 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2020-12-312019-12-31
Upplupen semesterlöneskuld9 2836 733
Upplupna sociala avgifter3 2222 339
Upplupen reserv tidbank972713
Övriga poster35 95862 161
Totalt49 43571 946