Arrow scroll

Not 41 - Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Ingen uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas då moderbolaget inte har bedömt att kriterierna för att redovisa uppskjuten skatt i IAS 12 är uppfyllda. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 1 128 tusen kronor per den 31 december 2020 (31 december 2019; 922 tusen kronor). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.