Arrow scroll

Not 40 - Materiella anläggningstillgångar

 Nedlagda utgifter på annans fastighetInventarier, verktyg och installationerSumma
Per 1 januari 2019   
Anskaffningsvärde1 85121 51723 368
Ackumulerade avskrivningar-864-14 721-15 585
Redovisat värde9876 7967 783
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde9876 7967 783
Inköp2 64213 17715 818
Avyttringar och utrangeringar000
Avskrivningar-326-3 804-4 129
Utgående redovisat värde3 30316 16919 472
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde4 49334 69439 187
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 190-18 524-19 714
Redovisat värde3 30316 16919 472
Räkenskapsåret 2020   
Ingående redovisat värde3 30316 16919 472
Inköp2 0107 4769 486
Avskrivningar-621-4 612-5 233
Utgående redovisat värde4 69219 03323 725
Per 31 december 2020   
Anskaffningsvärde6 50342 16948 673
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 811-23 136-24 948
Redovisat värde4 69219 03323 725

Avskrivningskostnader på 5 233 tkr (4 129 tkr) ingår i av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i moderbolagets resultaträkning.