Arrow scroll

Not 37 - Skatt på årets resultat

Redovisad skatt i resultaträkningen

 20202019
Aktuell skatt  
Aktuell skatt på årets resultat00
Justeringar avseende tidigare år00
Summa aktuell skatt00
Summa redovisad skatt00

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av skattesatsen för moderföretaget enligt följande:

 20202019
Resultat före skatt-198 483-161 932
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4%)42 47534 653
Skatteeffekter av:  
Skatteeffekt av avdragsgilla poster bokade mot eget kapital4 4408 763
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader-4 715-3 501
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter2 0031 076
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats-44 203-40 991
Summa00
Summa redovisad skatt00