Arrow scroll

Not 36 - Ersättning till anställda, m.m.

 20202019
Löner och andra ersättningar95 92864 451
Sociala avgifter28 00423 644
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer9 9288 797
Summa ersättningar till anställda133 86096 892

Löner och andra ersättningar samt socaial kostnader

 20202019
 Löner och ersättningarSociala kostnaderLöner och ersättningarSociala kostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare23 8315 84012 3544 315
(varav tantiem)0 0 
(varav pensionskostnader) 1 931 1 841
Övriga anställda72 09732 09252 09728 127
(varav tantiem)0 0 
(varav pensionskostnader) 7 997 6 956
Moderbolaget totalt95 92837 93264 45132 442

Medelantalet anställda

 20202019
  Varav män Varav män
Moderbolaget totalt13181%10180%

Könsfördelning i Moderbolaget för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

 20202019
  Andel kvinnor Andel kvinnor
Styrelseledamöter813%813%
Verkställande direktör och övrigt ledande    
befattningshavare714%90%
Moderbolaget totalt813%96%

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare uppgår till:

 20202019
Löner och andra kortfristiga ersättningar11 23212 354
Pensionskostnader1 9311 841
Summa ersättningar till ledande befattningshavare13 16214 195

Se koncernens not 8 för information ersättningar till anställda m.m.