Arrow scroll

Not 31 - Händelser efter rapportperiodens slut

Avsiktsförklaring med Svea Solar

Azelio och Svea Solar tecknade en avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla projekt i Sverige med Azelios energilagring, TES.POD®, kopplat till solceller. Samarbetet ska omfatta minst tre projekt 2021, fem projekt 2022 och tio projekt 2023, vilket summerar till totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande elektrisk lagringskapacitet.

Riktad emission om ca 596 miljoner kronor

Azelio genomförde en riktad emission av 10 638 225 nya aktier, motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier, till en teckningskurs om 56 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget ca 596 miljoner kronor före emissionskostnader. Medlen ska användas till att finansiera den fortsatta industrialiseringen av Azelios teknologi för termisk energi­lagring (TES) och Stirling-baserad elproduktion, med målet att starta serieproduktion under tredje kvartalet 2021, samt att kunna finansiera ytterligare utvecklingsprojekt och andra generella företagsändamål.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Azelio efter emissionen, genom en ökning av antalet utestående aktier med 10 638 225, från 104 380 296 till 115 018 521, och en ökning av aktiekapitalet med 5 319 113 kronor, från 52 190 150 kronor till 57 509 262 kronor.

Azelio får order på två TES.POD®

Azelio fick en order på två enheter av sitt energilager TES.POD® från svenska Industrisupport i Åmål AB. Enheterna ska lagra överskottsenergi från en solcellsanläggning om 446 kW och göra denna energi tillgänglig dygnet runt som el och värme. Installationen kommer att öka det svenska bolagets användning av förnybar energi med 24 procent och minskar därmed utsläpp från energianvändning med 168 ton koldioxid per år.