Arrow scroll

Not 3 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

(a) Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras i form av riskfri ränta, marknadsriskpremie, branschbeta, eget kapital och företagsspecifik alfa.

Prognosperioden omfattar 5 år baserat på företagets affärsplan. För perioden därefter har inget antagande om tillväxttakt gjort.

Beräkningen av diskonteringsräntan bygger på ett antagande om betydande externfinansiering till en beräknad ränta om 8% medan avkastningskravet på eget kapital beräknats till nästan 20%. Skulle t.ex. externfinansieringen halveras ökar diskonteringsräntan med drygt 20 procent men föranleder inget nedskrivningsbehov.

Den upprättade nedskrivningsprövningen bygger på antaganden om att bolaget kommer kunna realisera sin expansiva affärsplan med ett storskaligt kommersiellt genombrott från 2021 samt finansiering av dessa projekt och tillkommande investeringar. Med tanke på att prognosperioden endast omfattar 5 års tillväxt skulle en förskjutning i tidplanen kunna få betydande effekter på beräknat nyttjandevärde, vilket skulle kunna medföra nedskrivningsbehov. Bolagets utveckling jämfört estimerade framtida kassaflöden följs upp löpande jämfört utvecklingen av tidplanen.

Vidare bygger upprättat nedskrivningsbehovstest på antaganden om elpriser på respektive marknad. Dessa grundar sig bl.a. på bedömningar av priser på elmarknaden samt konkurrenskraft på den antagna prisnivån. Dessa priser kan påverkas flera faktorer som är svåra att prognosticera - såsom utvecklingen av konkurrerande teknologier, konjunktur och råvarupriser.

(b) Antagande om fortsatt drift

Fram tills den tidpunkt då bolaget får igång sin försäljning finns ett beroende av tillskott från aktieägare eller andra externa investerare för att kunna säkerställa fortsatt drift. Per bokslutsdagen hade bolaget en likviditet uppgående till 332 463 tusen kronor vilket har bedömts vara otillräckligt för att säkra bolagets drift för helåret 2021.

Styrelsen har därför påbörjat arbetet med att säkerställa bolagets finansiering för vilket förutsättningarna bedöms goda varför Styrelsen anser att räkenskaperna kan avges under antagandet om fortsatt drift.