Arrow scroll

Not 26 - Resultat per aktie

Kronor20202019
Resultat per aktie före utspädning-2,03-3,80
Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie00
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning  
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tusen kronor-192 572-160 897
Antal  
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning94 641 57042 347 495
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning94 641 57042 347 495
Optioner  
Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning00

Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt.