Arrow scroll

Not 21 - Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 1 128 tusen kronor per den 31 december 2020 (31 december 2019: 922 tusen kronor). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.