Arrow scroll

Not 20 - Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

 Antal aktierAktiekapitalPågående nyemissionÖvrigt tillskjutet kapital
Per 1 januari 201942 347 49521 17401 291 971
Nyemission0002 728
Pågående nyemssion0024 703282 397
Per 31 december 201942 347 49521 17424 7031 577 096
Nyemssion61 754 90530 8770244 123
Pågående nyemssion00-24 7030
Per 31 december 2020104 102 40052 05101 821 219

Aktiekapitalet består per den 31 december 2020 av 104 102 400 st stamaktier med kvotvärdet 0,50 kr.

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Övrigt tillskjutet kapital består av en överkursfond. Överkursfonden omfattar emissionskostnader som för räkenskapsåret 2020 uppgår till 20 746 tusen kronor samt överkursbelopp vid nyemission.

Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.