Arrow scroll

Not 16 - Kundfordringar

 2020-12-312019-12-31
Kundfordringar18350
Minus: reservering för förväntade kreditförluster00
Kundfordringar - netto18350
 2020-12-312019-12-31

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och andra fordringar är följande:
  
SEK2750
EUR1560
Summa18350

Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster är som följer för räkenskapsåret 2020: 0 tusen kronor är reserverat som osäkra kundfordringar under 2020.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet enligt ovan.

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.