Arrow scroll

Not 15 - Finansiella instrument per kategori

2019-12-31Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Kundfordringar5050
Övriga kortfristiga fordringar9 1529 152
Likvida medel55 63455 634
Summa64 83664 836
2019-12-31Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Skulder i balansräkningen  
Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder22 75522 755
Leasingskulder21 40921 409
Förskott från kunder00
Leverantörsskulder37 01837 018
Summa81 18281 182
2020-12-31Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Kundfordringar183183
Övriga kortfristiga fordringar14 02514 025
Likvida medel332 463332 463
Summa346 670346 670
2020-12-31Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Skulder i balansräkningen  
Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder22 67422 674
Leasingskulder23 69823 698
Förskott från kunder00
Leverantörsskulder27 28727 287
Summa73 66073 660