Arrow scroll

Not 14 - Materiella anläggningstillgångar

 Nedlagda utgifter på annans fastighetInventarier, verktyg och installationerSumma
Per 1 januari 2019   
Anskaffningsvärde1 85121 66723 518
Ackumulerade avskrivningar-864-14 869-15 733
Redovisat värde9876 7987 785
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde9876 7987 785
Inköp2 64213 17715 818
Avskrivningar-326-3 805-4 131
Utgående redovisat värde3 30316 16919 472
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde4 49334 84339 336
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 190-18 674-19 864
Redovisat värde3 30316 16919 472
Räkenskapsåret 2020   
Ingående redovisat värde3 30316 16919 472
Inköp2 0107 4769 486
Avyttringar och utrangeringar0-43-43
Avskrivningar-621-4 612-5 233
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar04343
Utgående redovisat värde4 69219 03323 725
Per 31 december 2020   
Anskaffningsvärde6 50342 27448 778
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 811-23 241-25 053
Redovisat värde4 69219 03323 725

Avskrivningskostnaderna på 5 233 tkr (4 131 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.