Arrow scroll

Not 13 - Immateriella tillgångar

 Balanserade utvecklings-kostnaderPågående investeringar i immateriell tillgångSumma
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde291 2241 353292 577
Internt utvecklade tillgångar132 2440132 244
Avskrivningar-11 4150-11 415
Nedskrivningar-13 3310-13 331
Övrigt0-1 353-1 353
Utgående redovisat värde398 7210398 721
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde468 8300468 830
Ackumulerade avskrivningar-70 1090-70 109
Redovisat värde398 7210398 721
Räkenskapsåret 2020   
Ingående redovisat värde398 7210398 721
Internt utvecklade tillgångar126 7300126 730
Avskrivningar-6 7070-6 707
Utgående redovisat värde518 7440518 744
Per 31 december 2020   
Anskaffningsvärde595 5600595 560
Ackumulerade av- och nedskrivningar-76 8160-76 816
Redovisat värde518 7440518 744

Avskrivningskostnader på 6 707 tkr (11 415 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.