Arrow scroll

Not 12 - Inkomstskatt

Avstämning av effektiv skatt

Aktuell skatt20202019
Aktuell skatt på årets resultat00
Justeringar avseende tidigare år00
Summa aktuell skatt00
Uppskjuten skatt  
Uppkomst och återföring av temporära skillnader00
Effekt av ändrad skattesats00
Summa uppskjuten skatt00
Summa inkomstskatt00

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

  2020 2019
Resultat före skatt -192 572 -160 897
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21,4%41 21021,4%34 432
Skatteeffekter av:    
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital2,3%4 4405,4%8 763
Andra ej avdragsgilla kostnader-2,4%-4 715-2,2%-3 501
Ej skattepliktiga intäkter0,0%00,0%0
Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader1,0%2 0030,7%1 076
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-22,3%-42 938-25,3%-40 770
Övrigt0,0%00,0%0
Inkomstskatt0,0%00,0%0