Arrow scroll

Not 1 - Noter till koncernredovisningen

Not 1.1 - Allmän information

Azelio AB (publ) ("Azelio"), org nr 556714-7607 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Göteborg med adress Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg, Sverige.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla i belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parantes avser jämförelsepreioderna.