Arrow scroll

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tkrNot20202019
Nettoomsättning321 0741 670
Aktiverat arbete för egen räkning126 730130 891
Övriga rörelseintäkter337 817680
Summa135 621133 241
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter-3 219-7 794
Övriga externa kostnader35-170 373-149 552
Personalkostnader36-138 351-103 142
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar-11 941-28 876
Övriga rörelsekostnader34-397-318
Summa-324 281-289 681
Rörelseresultat-188 660-156 441
Resultat från finansiella poster  
Resultat från andelar i koncernföretag38-9 844-5 620
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter750442
Räntekostnader och liknande resultatposter-728-314
Resultat efter finansiella poster-198 483-161 932
Resultat före skatt-198 483-161 932
Skatt på årets resultat3700
Årets resultat-198 483-161 932

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Noterna på sidorna 64 till 74 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget.