Arrow scroll

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

  Bundet eget kapitalFritt eget kapital
Belopp i tkrNotAktiekapitalFond för utvecklings-utgifterÖver-kursfondBalanserade vinstmedelÅrets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 1 januari 20195021 174222 2911 291 971-968 161 567 274
Årets resultat och tillika totalresultat    -161 932-161 932
Summa totalresultat21 174222 2911 291 971-968 161-161 932405 342
Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare
      
Pågående nyemssion24 703 282 397  307 100
Nyemission  2 728  2 728
Omföring mellan poster 123 849 -123 849 0
Premier för utfärdade teckningsoptioner   29 29
Utgående balans per
31 december 2019
45 876346 1401 577 096-1 091 981-161 932715 200
Ingående balans per 1 januari 202045 876346 1401 577 096-1 253 913 715 200
Årets resultat och tillika totalresultat    -198 483-198 483
Summa totalresultat45 876346 1401 577 096-1 253 913-198 483516 717
Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare
      
Pågeånde nyemission-24 703    -24 703
Nyemission30 877 244 123  275 000
Omföring mellan poster 126 730 -126 730 0
Premier för utfärdade teckningsoptioner   4 662 4 662
Utgående balans per
31 december 2020
52 051472 8701 821 219-1 375 981-198 483771 676