Arrow scroll

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr 20202019
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Rörelseresultat efter finansiella poster52-198 483-161 932
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet5421 78539 444
 -176 698-122 488
Betalda inkomstskatter00
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager1 324-587
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar1 222-16 879
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder26 0607 973
Summa förändring av rörelseresultat28 606-9 493
Kassaflöde från den löpande verksamheten-148 092-131 980
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-9 486-15 818
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-119 275-123 436
Förvärv av finansiella tillgångar-9 844-5 620
Kassaflöde från investeringsverksamheten-138 606-144 874
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Nyemission559 917208
Teckningsoptionsprogram4 66229
Upptagna lån00
Amortering av lån-81-95
Kassaflöde från finansieringsverksamheten53564 499143
Minskning/ökning av likvida medel277 800-276 711
Likvida medel vid årets början53 349330 061
Likvida medel vid årets slut42331 15053 349