Arrow scroll

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tkrNot2020-12-312019-12-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Tecknat men ej inbetalt kapital0350 778
Immateriella anläggningstillgångar39  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten518 744398 721
Summa immateriella anläggningstillgångar518 744398 721
Materiella anläggningstillgångar40  
Nedlagda utgifter på annans fastighet4 6923 303
Inventarier, verktyg och installationer19 03316 169
Summa materiella anläggningstillgångar23 72519 472
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag385050
Summa finansiella anläggningstillgångar5050
Summa anläggningstillgångar542 519418 243
Omsättningstillgångar  
Varulager  
Råvaror och förnödenheter3 0534 351
Färdiga varor och handelsvaror688713
Summa varulager3 7415 065
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar4318350
Fordringar hos koncernföretag06 667
Aktuell skattefordran1 3451 345
Övriga fordringar4413 9649 090
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter454 7574 393
Summa kortfristiga fordringar20 25021 544
Kassa och bank  
Kassa och bank42331 15053 349
Redovisningsmedel00
 331 15053 349
Summa omsättningstillgångar355 14079 959
SUMMA TILLGÅNGAR897 660848 980
Belopp i tkrNot2020-12-312019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital5052 05121 174
Nyemission under registrering024 703
Fond för utvecklingsutgifter472 870346 140
 524 921392 016
Fritt eget kapital  
Överkursfond1 821 2191 577 096
Balanserade vinstmedel-1 375 981-1 091 981
Årets resultat-198 483-161 932
 246 755323 183
Summa eget kapital771 676715 200
Avsättningar  
Övriga avsättningar00
Summa avsättningar00
Långfristiga skulder46  
Övriga långfristiga finansiella skulder22 67422 755
Summa långfristiga skulder22 67422 755
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder27 28737 018
Övriga skulder26 5872 061
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4749 43571 946
Summa kortfristiga skulder 103 309111 026
Summa skulder125 984133 781
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER897 660848 980

Noterna på sidorna 64 till 74 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget