Arrow scroll

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Belopp i tkrNot20202019
Nettoomsättning61 0741 670
Aktiverat arbete för egen räkning126 730130 891
Övriga rörelseintäkter97 817680
Summa135 621133 241
Råvaror och förnödenheter-3 219-7 794
Övriga externa kostnader7-162 372-143 590
Personalkostnader8-140 869-106 450
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar-20 702-35 599
Övriga rörelsekostnader10-397-318
Summa-327 560-293 751
Rörelseresultat-191 939-160 510
Finansiella intäkter750434
Finansiella kostnader-1 382-821
Finansiella poster - netto-633-386
Resultat före skatt-192 572-160 897
Inkomstskatt1200
Årets resultat-192 572-160 897
Övrigt totalresultat:  
Poster som kan komma att omföras till årets resultat  
Valutakursdifferenser utländska verksamheter-505-304
Övrigt totalresultat för året-505-304
Summa totalresultat för året-193 077-161 201
Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare  
Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:   
Belopp i krNot20202019
Resultat per aktie före utspädning26-2,03-3,80
Resultat per aktie efter utspädning26--