Arrow scroll

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkrNot20202019
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster28-192 572-160 897
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet3013 59542 135
  -178 977-118 762
Betalda inkomstskatter 00
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1 324-587
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 226-16 672
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 26 2076 168
Summa förändring av rörelsekapital 28 757-11 091
Kassaflöde från den löpande verksamheten -150 220-129 853
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 486-15 820
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -119 275-123 436
Investeringar i finansiella tillgångar 00
Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 762-139 256
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Nyemission 559 917208
Likvid från sålda teckningsoptioner 4 66229
Upptagna lån 00
Amortering leasingskuld -8 613-6 494
Amortering av lån -81-95
Kassaflöde från finansieringsverksamheten29555 886-6 352
Minskning/ökning av likvida medel 276 905-275 460
Likvida medel vid årets början 55 634331 196
Kursdifferens i likvida medel -76-101
Likvida medel vid årets slut19332 46355 634

Noterna på sidorna 38 till 63 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning