Arrow scroll

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tkrHänförligt till Moderbolagets aktieägare
 NotAktiekapitalPågående nyemssionÖvrigt tillskjutet kapitalReserverBal.res. inkl årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 1 januari 20192021 17401 291 971-91-751 337561 717
Årets resultat    -160 897-160 897
Övrigt totalresultat för året   -304 -304
Summa totalresultat för året21 174 1 291 971-395-912 233400 516
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare      
Pågående nyemssion 24 703282 397  307 100
Nyemission  2 728  2 728
Premier för utfärdade teckningsoptioner    2929
Utgående balans per 31 december 201921 17424 7031 577 096-395-912 204710 374
Ingående balans per 1 januari 202021 17424 7031 577 096-395-912 204710 374
Årets resultat    -192 572-192 572
Övrigt totalresultat för året   -505 -505
Summa totalresultat för året21 174 24 7031 577 096-900-1 104 776517 297
Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
      
Pågående nyemssion -24 703   -24 703
Nyemission30 877 244 123  275 000
Premier för utfärdade teckningsoptioner    4 6624 662
Utgående balans per 31 december 202052 05101 821 219-900-1 100 114772 257

Noterna på sidorna 38 till 63 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning

Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.