Arrow scroll

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tkrNot2020-12-312019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar   
Tecknat men ej inbetalt kapital 0350 778 
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten13518 744398 721 
Summa immateriella tillgångar518 744398 721 
Materiella anläggningstillgångar14   
Nedlagda utgifter på annans fastighet4 6923 303 
Inventarier, verktyg och installationer19 03316 169 
Summa materiella anläggningstillgångar23 72519 472 
Nyttjanderättstillgångar2424 00421 707 
Summa anläggningstillgångar566 474439 901 
Omsättningstillgångar   
Varulager   
Råvaror och förnödenheter3 0534 351 
Färdiga varor och handelsvaror688713 
Summa varulager3 7415 065 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar1618350 
Aktuell skattefordran1 3451 345 
Övriga fordringar1714 0259 152 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter183 9323 728 
Summa kortfristiga fordringar19 48514 275 
Likvida medel   
Likvida medel19332 46355 634 
Summa omsättningstillgångar355 68874 974 
SUMMA TILLGÅNGAR922 162865 653 
Belopp i tkrNot2020-12-312019-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    
Aktiekapital2052 05145 876 
Övrigt tillskjutet kapital1 821 2191 577 096 
Reserver-900-395 
Balanserat resultat inkl årets resultat-1 100 114-912 204 
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare772 257710 374 
SKULDER   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder2222 67422 755 
Leasningskulder2414 47014 107 
Summa långfristiga skulder37 14536 862 
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder00 
Leverantörsskulder27 28737 018 
Leasingskulder249 2287 302 
Övriga kortfristiga skulder26 8102 151 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2349 43571 946 
Summa kortfristiga skulder112 761118 417 
Summa skulder149 905155 279 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 922 162865 653 

Noterna på sidorna 38 till 63 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning