Arrow scroll

Azelio som investering

Adresserar en stor och växande marknad

Tillgång till ren och tillförlitlig energi till ett konkurrenskraftigt pris är avgörande för en hållbar utveckling av samhälle och miljö. Efterfrågan på grön el ökar i den utvecklade delen av världen när allt större delar av samhället elektrifieras. Samtidigt lever närmare en miljard människor utan tillgång till elnät och ännu fler saknar stabil elförsörjning. När priserna på förnybara energikällor dessutom sjunker spär detta inte bara på efterfrågan, utan ökar också påfrestningarna på elnäten då tillgången på sol och vind inte låter sig styras av vårt behov av el.

Azelios lösning kan ge alla tillgång till konkurrenskraftig förnybar energi när den behövs och där den behövs. Behovet är stort och efterfrågan finns. Redan idag har bolaget kvalificerade förfrågningar motsvarande 3,9 GW eller 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde och avsiktsförklaringar med definierade projekt på ungefär en tiondel av detta.

Genom att effektivt lagra energi från sol och vind som värme och sedan göra den tillgänglig som el och värme till ett konkurrenskraftigt pris dygnet runt siktar Azelio på att skapa en ny svensk industri och starkt bidra till att världen når FNs globala mål om hållbar energi till alla.

Banbrytande lösning för stabil baskraft från sol och vind oberoende av elnät

Azelios banbrytande lösning generar stabil och hållbar energi och har kapaciteten att ersätta diesel som baskraft i microgrids baserade på till exempel solceller och vindkraft. Systemets höga effektivitet gör att den också kan användas för att balansera befintliga nät.

  • Systemet lagrar energi i form av 600 graders värme i ett lager bestående av återvunnen aluminium som via en Stirlingmotor fritt från utsläpp omvandlas till el och värme när det behövs. Systemet är designat för dygnsbaserade användning och har en total effektivitet från energi till värme och el på upp till 90 procent.
  • Lösningen är ekonomiskt och miljömässigt överlägsen de dieselgeneratorer som används på många håll idag, och passar utmärkt som komplement till solceller och vindkraft för att täcka upp när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Lösningen kan därmed öka produktiviteten från etablerade installationer och teknologier.
  • Lösningen är helt fri från utsläpp, förbrukar inget vatten eller salt, består av återvunnen aluminium som inte degraderar över tid, och använder inga sällsynta metaller.
  • Systemet är modulbaserat och byggs samman till större enheter som är ekonomiskt konkurrenskraftiga från 0,1 MW till 100 MW – tillräckligt för exempelvis ett sjukhus, en fabrik eller gruva, eller ett mindre samhälle.

Rustar för en global marknad

Azelio har designat sin lösning för en global marknad, med tillverkningsprinciper, leverantörer och metodik hämtade från bilindustrin. Enheterna kan produceras i volym, är enkla att hantera i fält och kostnadseffektiva redan vid små installationer.

Serietillverkningen ska starta år 2021 och förbereds noggrant. Produktionskapaciteten kommer initialt att rampas upp till 23 000 enheter, vilket motsvarar en omsättning på ca 13 miljarder kronor. Kapaciteten kan därefter fördubblas i den befintliga Uddevallafabriken, som tidigare tillhörde Volvo Cars.

I steget från innovation till industri

Azelio följer en tydlig plan för att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag. Bolaget befinner sig i en investeringsperiod och räknar med att inom ett par år nå miljardförsäljning. På lång sikt bör lönsamheten överstiga 15 procents EBIT-marginal. Hittills följer eller överträffar Azelio den plan som lagts.

Ett viktigt delmål under 2021 är att omvandla flera befintliga avsiktsförklaringar till kommersiella order för att möta den serieproduktion som ska starta under tredje kvartalet. Detta steg från innovation till industri tas tillsammans med stora och etablerade partners som Masen och Masdar och underleverantörer med vana från bilindustrins exceptionellt höga krav. Azelio är väl rustat för framtiden.

Azelio följer en tydlig plan för att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag.

Ägarstruktur

Den 30 december 2020 hade Azelio 25 744 aktieägare. Största ägare var Kent Janér med närstående och bolag (Blue Marlin), med ca 17,1 procent av kapital och röster.

NamnÄgarandel, %
Blue Marlin AB / Kent Janér17,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4,6
Deutsche Bank AG, W8IMY4,5
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY3,9
Goldman Sachs International Ltd, W8IMY2,9
State Street Bankl and Trust Co, W92,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,9
BNP Paribas Sec Serv Luxemburg, W8IMY1,8
Byggmästare Anders Ahlström1,5
Ram One1,5

Notering

Azelios aktie noteras sedan 10 december 2018 på Nasdaq First North Growth Market. Under 2020 steg aktiekursen 335 procent till 52,50 kronor, jämfört med en uppgång 5,5 procent för OMX30. Som högst under 2020 slutade aktiekursen på 61,70 kr och lägsta notering var 7,00 kr.

Totalt omsattes 135,7 miljoner aktier under 2020 till ett sammanlagt värde om 3 349 miljoner kronor, motsvarande 130 procent av det totala antalet aktier vid årets slut.

Aktiekapital och kapitalstruktur

Aktiekapitalet i Azelio uppgick per den 31 december 2020 till 52 051 tkr fördelat på 42 347 495 aktier, motsvarande ett kvotvärde av ca 0,5 kronor.

I början av året registrerades en företrädesemission om 350 miljoner kronor före transaktionskostnader som ökade aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 aktier till 91 752 900 aktier.

I september registrerades en riktad emission om 270,6 miljoner kronor före transaktionskostnader som ökade aktiekapitalet med 30 853 tkr till 52 026 tkr och antalet aktier med 12 300 000 till 104 052 900.

Under december löpte 900 000 teckningsoptioner ut, vilket resulterade i en ökning av nya aktier med 49 500 till 104 102 400.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns 41 326 667 teckningsoptioner, utställda i sju olika serier med lösenpriser från SEK 15 till SEK 40. Vid full konvertering kommer dessa att öka antalet aktier i bolaget med 6 706 667. Programmen finns beskrivna på bolagets webbplats www.azelio.com/investors

Utdelningspolicy

Bolaget har hittills inte betalat någon utdelning.

Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer att bestämmas utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling och kapitalkrav. Styrelsens avsikt är att prioritera utvecklingen av bolagets system och använda de ekonomiska resurserna främst för att finansiera bolagets affärs-, forsknings- och utvecklingsplan. Med hänsyn till Azelios finansiella ställning och negativa resultat avser styrelsen inte föreslå någon utdelning innan bolaget genererar ett långsiktigt, hållbart resultat och positivt kassaflöde. 

2020

Kommentarer från VD
Jonas Eklind

läs mer om årets prestationer

Finansiell information

Förvaltningsberättelsen

läs mer om vår verksamhet