Arrow scroll

Mot en transformering

Azelio fortsatte att leverera på uppsatta mål under 2020. Vi närmar oss nu ytterligare en viktig milstolpe vid tredje kvartalet 2021 då vi planerar att starta serieproduktion. Under året ska vi också utöka vår orderbok med fler och allt större order.

För att hantera övergången till nästa fas bygger Azelio ett starkt team inom och runt bolaget. Vi fortsätter att rekrytera nyckelkompetenser med de förmågor och kvalifikationer som behövs. Antalet medarbetare växte under det gångna året med 30 procent till 153. Vi utvecklar också ett partnernätverk runt oss bestående av ledande globala aktörer inom förnybar energi. 

Vi är redo för en global etablering och är på god väg att transformera Azelio från ett lovande utvecklingsbolag till ett nytt betydande svenskt hållbart industribolag.

Målen nådda

De mål vi satte upp för 2020 var att vi skulle fortsätta att teckna avsiktsförklaringar och börja omvandla dem till kommersiella order. Under året slöt vi sju avsiktsförklaringar för projekt med vår energilagringslösning TES.POD®, omfattande totalt 259 MW eller 3 GWh lagringskapacitet, vilket mer än fördubblade volymen i vår pipeline. I slutet av året erhöll vi också vår första kommersiella order, som kom från ALEC Energy och gällde en enhet till ett minigrid-system i en världsledande solpark i Dubai, Muhammed Bin Rashid Solar Complex.

Vi är mycket stolta över ordern. Vår TES.POD® kommer att ingå i ett system där vi bland annat kompletterar batterier som en hållbar baskraft och där principerna och utmaningarna är desamma som i större nät. Det placerar oss i en miljö där vi får exponering mot flera viktiga aktörer inom förnybar energi, bland annat DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), ACWA Power, och kinesiska Silk Road Fund.

De avsiktsförklaringar vi ingick visar också att behovet och intresset för energilagring för dygnsutjämning - och specifikt för vår TES.POD® - ökar när vi nu närmar oss serieproduktion. Vi knöt under året till oss flera ledande projektutvecklare som blir viktiga partners för att framgångsrikt kommersialisera och industrialisera TES.POD®. Detta ger oss möjlighet att, rätt hanterat, med vår begränsade egna organisation ta snabba steg framåt på den globala marknaden under kommande år.

Ett exempel på detta är ALEC Energy som redan har installerat Azelios verifieringsprojekt i Abu Dhabi, och nu är i färd med nästa i Dubai. De lär sig produkten och hur den samspelar med annan utrustning vilket hjälper dem att på egen hand utforma och installera projekt.

ALEC Energy är en del av ALEC Engineering and Contracting L.LC. (ALEC) med över 12 000 anställda världen över. Den avsiktsförklaring vi slöt med ALEC Energy under 2020 utöver den kommersiella ordern, omfattar projekt om totalt 49 MW i Mellanöstern och Nordafrika under de kommande fyra åren. Den typen av partner ger oss hävstång i utrullningen av vår teknologi.

Det tål att upprepas att även om avsiktsförklaringarna är ett försteg till kommersiella order, så betyder det inte att samtliga av de projekt som omfattas av avsiktsförklaringarna faktiskt kommer att förverkligas. Skälen för att ett projekt inte blir exakt som tänkt är ofta projektspecifika. Vi har därför som strategi att ingå fler avsiktsförklaringar än vi behöver projekt för att på så sätt öka möjligheterna och minska risken i vår kommersialisering. I dagsläget summerar avsiktsförklaringarna i projekt fram till 2025 för vår del till över 2 miljarder dollar.

Jonas Eklind_CEO

Jonas Eklind, VD 

Vänder vi blicken framåt, ser vi fram mot att få starta serieproduktion av TES.POD® och därigenom också kunna inleda större kommersiella projekt.

Nya typer av projekt

Vi har också sett en förskjutning i typen av projekt i avsiktsförklaringarna, från projekt i regioner utan elnät till projekt i områden med en väl utbyggd infrastruktur. Här växer behovet av energilagring för dygnsutjämning samtidigt som allt fler får upp ögonen för att detta är något annat än den effektreglering som batterier är lämpade att hantera.

Det mest tydliga exemplet är kanske Kalifornien som har ett väl utbyggt elnät med ett stort och hastigt utbyggt inslag av förnybara energikällor. Här upplever många användare att de inte får vad de behöver från elnätet, att prisfluktuationerna är enorma och dessutom att bränder från kortslutningar i nätet skär av elförsörjningen helt och hållet. Deras slutsats blir att distribuerade nät, rätt anpassade för sol och vind och kompletterade med olika typer av energilagring är en långsiktig, kostnadseffektiv och hållbar lösning. Och en lösning som de vill få till stånd så snart som möjligt. Detta skapar ett stort intresse för TES.POD® och är bakgrunden till att vi valt att göra Kalifornien till en av våra prioriterade marknader. Situationen och behoven är likartade på många andra marknader.

Det andra målet för året, som vi också nådde, var att verifiera tekniken. Detta är centralt för att våra kunder och framförallt deras kunder ska kunna få finansiering för projekt som använder vår teknologi. Det finns många finansiärer som regelmässigt finansierar den typ av infrastrukturprojekt som vi är del av, och som då förlitar sig på olika typer av verifieringsdata för att bedöma livskraften och därmed finansieringen för olika projekt. Verifieringsprojektet fortsätter nu att generera allt längre tidsserier som ett led i vår reguljära verksamhet.

Serieproduktion nästa steg

Vänder vi blicken framåt, ser vi fram emot att få starta serieproduktion av TES.POD® och därigenom också kunna inleda större kommersiella projekt. Produktionen i Uddevalla kommer att rampas upp successivt för att trimmas in för att under 2022 finna färdig form. Med produktion igång kommer vi att kunna leverera enheter till projekt på några megawatt. Vi håller en nära dialog med våra partners om hur upprampningen fortlöper för att underlätta för dem att identifiera projekt som passar vår tidplan.

Under 2021 kommer vi även att arbeta fram ett tydligare erbjudande kring den värme som systemet genererar parallellt med el. Detta handlar om att skapa en djupare förståelse för hur värmen används och därigenom hur den bör transporteras från TES.POD® till andra applikationer. Många kan med god marginal räkna hem en investering i TES.POD® enkom på den el som genereras, men att även ta vara på värmen från systemet kommer för många att förbättra de ekonomiska och miljömässiga kalkylerna dramatiskt och utökar även marknadspotentialen för TES.POD®. Mer om detta under 2021.

Sammanfattningsvis har 2020 tydliggjort den viktiga roll Azelio har i den gröna omställning som pågår världen över. Skiftet från fossila bränslen mot förnybara alternativ är fundamentalt och kommer att orsaka genomgripande förändringar i energiinfrastrukturen. Det behov vi adresserar med TES.POD® är en viktig pusselbit i framtidens elnät. Vårt arbete är att göra oss redo att möta dessa globala behov. Azelios stora resa har bara börjat.

Göteborg i mars 2021

Jonas Eklind, VD 

 

Aktieägare

Starkt team på plats, redo för den globala marknaden

Läs mer om azelio som investering

OM Azelio

Teknologin - banbrytande lösning för energilagring

Så funkar det