Arrow scroll

Året i korthet 

Kort om Azelio

Världen elektrifieras snabbt

Fossila bränslen ersätts av elektricitet världen över, både till följd av att transporter elektrifieras och att alltfler blir uppkopplade mot elnät. För att denna omställning och tillväxt ska vara hållbar behöver elnäten i ökande grad utnyttja förnybara energikällor. En ökad insikt om klimathoten och sjunkande priser framförallt på solceller driver på denna gröna omställning. När inslaget av produktion från förnybara källor i energimixen ökar växer samtidigt behovet av energilagring till följd av att dessa energikällor har en intermittent produktion som varierar med tiden på dygnet eller väderförhållanden. En lösning som lagrar energi när produktionen är hög och efterfrågan låg och levererar ut den till attraktiv kostnad och utan utsläpp, när produktionen avtar och efterfrågan består, har en växande roll att fylla. Azelios TES.POD® är en sådan lösning.

Alltfler länder skärper sina klimatmål

Under det gångna året har länder i snabb takt höjt sina ambitioner på klimatområdet. I september 2020 satte Kina, som är det land som står för de största utsläppen, som mål att nå klimatneutralitet år 2060. Samtidigt beslutade Kalifornien, som räknas som världens femte största ekonomi, att enbart sälja elbilar från år 2035 medan EU utfäste sig att snabba upp sin energiomställning genom att väsentligt skärpa sina klimatmål för 2030. Sammantaget har sju länder, däribland Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland gjort legalt bindande utfästelser om nollutsläpp. Ytterligare 21 länder, samt Kalifornien och EU har på andra sätt tydligt angett att de avser bli klimatneutrala. Några siktar på att nå dit redan 2030, Kalifornien och Sverige siktar på 2045 medan de allra flesta siktar på att göra det till år 2050, i linje med Parisavtalet.

Hållbar energi för alla

Tillgång till tillförlitlig och förnybar energi till rätt pris är avgörande för en hållbar global tillväxt, och ett av FNs globala mål för 2030. På många platser i världen finns sol- och vindenergi i överflöd, men ingen möjlighet att ansluta sig till ett tillförlitligt elnät. Nästan en miljard människor lever idag i områden utan elnät och dubbelt så många bor i områden med instabila elnät. Det håller tillbaka den globala utvecklingen och omöjliggör för utsatta områden att ta sig ur fattigdom och skapa välstånd. Den hållbara energi som kan produceras här behöver lagras och göras tillgänglig när den behövs till en konkurrenskraftig kostnad.

Azelio logo

VIDEO

Azelios etableringar för lagring av förnybar energi

Azelio har skapat en plattform för en global lansering med tre verifieringsprojekt ett utvecklingscenter i framkant samt en produktionsenhet redo för serieproduktion. Nyligen inledde även bolaget installatonen av sitt första kommersiella kontrakt i Dubai.  
Videons längd: 01:41

En stor och växande marknad

Azelio har en lösning som kan ge förnybar energi till alla, när den behövs och där den behövs. Lösningen lagrar energi från sol och vind och gör den sedan tillgänglig som el och värme dygnet runt till en mycket konkurrenskraftig kostnad.

Med effektiv lagring av förnybar energi adresserar Azelio en mycket stor och snabbt växande marknad. Efter att Azelio visade upp en industriell demonstrator av sin teknologi 2018 erhöll bolaget under de följande två åren kvalificerade förfrågningar på över 3,9 GW motsvarande en lagringskapacitet om 50 GWh och 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde.

En banbrytande lösning

Lösningen kallas TES.POD®, vilket är kort för Thermal Energy Storage . Power on Demand, och lagrar energi som 600 graders värme i återvunnen aluminium. Energin omvandlas via en Stirlingmotor styrbart till el och till 55-65 graders värme. Systemet kan uppnå en total verkningsgrad om upp till 90 procent från lagrad energi till utgående el och värme. Lösningen är modulbaserad och kostnadseffektiv från 0,1 MW till 100 MW och kan förse till exempel fabriker, gruvor, jordbruk och mindre samhällen med förnybar energi till låg kostnad dygnet runt.

I steget från innovation till industrialisering

Azelio följer idag en tydlig plan; att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga grunden för ett nytt betydande svenskt industriföretag. Steget från innovation till industrialisering tas tillsammans med väl etablerade globala partners.

Bolaget har  ingått 14 avsiktsförklaringar omfattande en total lagringskapacitet om 426 MW från år 2021 till 2025, vilket motsvarar 5,4 GWh och en potentiell försäljning om 18 miljarder kronor. I december 2020 slöts det första kommersiella kontraktet för en TES.POD® med ALEC Energy som ska installera energilagret i en av världens största solparker i Dubai.

Väsentliga händelser

Azelio fick sin första order på TES.POD®

Azelio erhöll sin första kommersiella order på sitt energilager TES.POD® från det Dubaibaserade projektutvecklingsbolaget ALEC Energy och nådde därmed en viktig milstolpe i industrialiseringen av tekniken. Energilagret ska ingå i ett minigrid-system utformat för ett besökscenter i fas IV i en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Complex i Dubai. Installationen inleddes i december 2020.

Avsiktsförklaringar ingicks om totalt 259 MW eller drygt 3 GWh

Azelio ingick sju avsiktsförklaringar under året om att leverera energilagringssystem med en kapacitet på totalt 259 MW eller 3 GWh, vilket mer än fördubblade den totala volymen som omfattas av bolagets avsiktsförklaringar. Dessa tecknades med partners i Mellanöstern och Nordafrika, i Nord- och Sydamerika, samt i Indien. Samtliga ingicks med bolag som kan fortsätta att utveckla lokala marknader för Azelios teknik. Avtalen är strategiskt viktiga eftersom de banar väg för kommersiella order och en snabb utrullning av tekniken under kommande år.

Framgångsrik kapitalanskaffning 

I början av 2020 tillfördes Azelio ca 350 miljoner kronor före emissionskostnader i en nyemission där flera nya privata och institutionella aktieägare tillkom. I slutet av 2020 genomfördes ytterligare en kapitalanskaffning denna gång en riktad emission om ca 270 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Pandemin sköt tidplan ett kvartal

Restriktioner med anledning av COVID-19, bland annat kring resor, innebar att Azelio inte kunde bedriva arbete i full takt eller från de platser som planerats för. Projektplaner anpassades för att optimera resurser baserat på bästa bedömning av situationen, vilket resulterade i att bolagets övergripande tidplan försköts med ett kvartal.

Fredrik Wäppling ny CFO

Fredrik Wäppling utsågs till ny CFO. Han har haft ledande roller på flera industriföretag, bland annat hos Allgon Group, Mycronic, Bravida och Preem samt även på iZettle. Tillsammans med VD Jonas Eklind och Executive Vice President Jonas Wallmander utgör han Azelios exekutiva ledning.

Systemets prestanda verifierades

Azelio genererade framgångsrikt data så att prestandan för bolagets energilagringssystem verifierades i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion.

System i Sverige, Marocko och i Abu Dhabi har installerats för att också verifiera tekniken över längre tid. Denna formella verifiering av systemet inleddes i Sverige med DNV-GL, som är världsledande inom industricertifieringar. Detta skapar underlag som underlättar för kunder att finansiera projekt med Azelios teknologi. Installationen i Abu Dhabi ska verifiera systemet för att Azelios partner Masdar ska inkludera det i sitt erbjudande till kunder.

Azelios teknik mer hållbar än litiumbatterier

En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE Institute visade att klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem, TES.POD®, mätt som CO2-ekvivalenter är betydligt mindre, närmare bestämt 29 procent, än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer.

Certifieringsorganet UL utvärderar Azelios lagring för den amerikanska marknaden 

Azelio och UL ska utvärdera TES.POD® med målet att certifiera tekniken för den nordamerikanska marknaden, med start med ett specifikt projekt i Kalifornien under 2021.

Azelio medlem i CALSSA

Azelio stärkte sin närvaro i Kalifornien genom att bli medlem i California Solar & Storage Association, CALSSA, delstatens största branschorganisation för grön energi med över 550 medlemsföretag. Kalifornien är en av de största och mest framgångsrika marknaderna för solenergi i världen, och en region där Azelios energilagringslösning möter ett stort intresse.

Fyra nya patent godkända

Azelio beviljades fyra nya patent som avser innovationer för att effektivt lagra energi och generera elektricitet ur värme, vilket är centralt för att kunna lagra förnybar energi och göra den tillgänglig dygnet runt på ett effektivt sätt. Bolaget har genom detta 13 godkända patent och ytterligare 15 patentansökningar.

Bidrag från Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen

Azelio beviljades ett bidrag på 2 MSEK från Energimyndigheten för att demonstrera effekterna av energilagring för dygnsutjämning för att skapa en robust energitillgång samt för att visa på nyttan av den värme som systemet levererar. Dessutom beviljades Azelio 0,5 MSEK från Västra Götalandsregionen för ett forskningsprojekt om produktförbättringar tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet RISE Institute.

Koncernens nyckeltal

 
2020
2019
Nettoomsättning, tkr1 0741 670
Rörelseresultat, tkr-191 939-160 510
Årets resultat, tkr-192 572-160 897
Resultat per aktie, kr-2,03-3,80
Eget kapital, tkr772 257710 374
Soliditet, %8482
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr-150 220-129 853
Kassa och bank, tkr332 46355 634

Partnernätverk

Azelios strategiska internationella partnerskap

läs mer om våra samarbeten

Finansiell information

Förvaltnings­berättelsen

Läs mer om vår verksamhet