Arrow scroll

Bolagsöversikt

Affärsmodell

Azelio erbjuder ett system med termisk energilagring för Stirlingbaserad elproduktion på efterfrågan, dygnet runt. Bolaget äger all unik produktdesign för sina system och utför slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik medan underleverantörer producerar systemets komponenter och sammansätter delsystem såsom lagringsenhet.

Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller beroende på kommersiella förutsättningar och projektspecifika krav. Initialt kan Azelio driva och äga projekt tillsammans med partners för att etablera teknologin på marknaden. När systemet och teknologin är etablerad och beprövad blir Azelio en teknikleverantör som säljer tekniken och utbildar andra i hur man skapar framgångsrika projekt.

Azelios system erbjuds till kunder på den globala energimarknaden med ett initialt fokus på installationer om 0,5 MW till 20 MW och på längre sikt system för projekt upp mot 100 MW. Azelio inriktar sig främst mot att sälja system till EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag) som sedan ansvarar för installationen. Azelio kommer till en början att delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att utbilda EPC-leverantörer för framgångsrik installation och underhåll av system.

Intäktsmodell

Azelios intäktsmodell är beroende av kommersiella förutsättningar och projektspecifika krav och styrs därför av vilken affärsmodell som bolaget tillämpar. Till en början kan Azelio komma att driva projekt tillsammans med partners och avser sedan att övergå till att bli en teknikleverantör som säljer system.

Försäljning av system

När systemet är etablerat på marknaden avser Azelio tillämpa en intäktsmodell baserad på försäljning av system. I eftermarknaden tillämpas en intäktsmodell i form av servicearvoden där återkommande intäkter erhålls vid övervakning, service och underhåll.

Projektfinansiering

Diskussioner förs med olika finansiärer som kan bistå Azelios projekt med lån. Det finns många olika varianter på att finansiera projekt. En vanligt förekommande struktur är att en finansiär ger ett lån till Azelio där risken för fordringsförlust täckts med en garanti från en tredje part. Azelio kan då få en lägre räntekostnad jämfört med normal lånefinansiering. Därutöver finns även möjlighet att erhålla eget kapital, lån eller bidrag från organisationer, myndigheter och internationella utvecklingsbanker såsom till exempel Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken för att finansiera projekt.

Långsiktig målbild

Azelio har som mål att driva på den globala gröna omställningen genom att lagra förnybar energi och göra den tillgänglig när det behövs och där det behövs, dygnet runt till en låg kostnad. 

2019 - mål och måluppföljning
Teckna avtal med partner/samordnare på prioriterade marknader.

Azelio ingick sex avsiktsförklaringar med partner påprioriterade marknader, i Afrika söder om Sahara, i Pakistan, i Kalifornien och i Mellanöstern.

Installation och driftsättning av verifieringsprojekt i Marocko.
Verifieringsprojekt installerades och driftsattes i Marocko och i Åmål.

2020 - m��l

Forsätta att teckna avsiktsförklaringar med kunder samt omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella order.

Presentera verifieringsdata från bolagets verifieringsprojekt.

2021 - mål

Påbörjad serieproduktion och inleda större kommersiella projekt. 

Bolagets produktionsmål och kapacitet

2021: 1 500 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter

Finansiella mål
Bolaget har som mål att på lång sikt uppnå en EBIT-marginal på minst 15 procent.

OM AZELIO

Styrelse & ledning 

Träffa personerna bakom bolaget