Arrow scroll

Marknaden

Stor efterfrågan

Stora delar av världen saknar tillgång till tillförlitlig elförsörjning, det vill säga elförsörjning under dygnets samtliga timmar och som ej drabbas av återkommande strömavbrott. Tillgång till tillförlitlig elförsörjning är viktigt för ekonomisk och social utveckling, och energibrist drabbar såväl hushåll som privat och offentlig sektor. Det finns en betydande efterfrågan på elproducerande system som kan tillgodose behovet av tillförlitlig elförsörjning.

Parallellt med bristen på tillförlitlig elförsörjning växer den utvecklade världens efterfrågan på elektricitet, exempelvis för infrastruktur och transporter. Krav ställs också på en ökad användning av förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen och driva på den globala omställningen från fossilt till förnybart. Sammantaget finns behov av hållbar elproduktion på kostnadsmässigt konkurrenskraftiga villkor under hela dygnet.

Förnybar el växer snabbt

Andelen för förnybar energi ökar inte minst i takt med att den blir mer kostnadseffektiv jämfört med fossila bränslen. Under 2017 svarade förnybart för 9,3 procent av den totala energiproduktionen. År 2025 beräknas förnybara energislag passera kol som den största källan för elproduktion och 2050 beräknas de svara för nästan hälften av den globala elproduktionen.

Intermittent el behöver lagras

Det finns en tydlig uppdelning av energikällor i intermittenta (icke-kontinuerliga fluktuerande) energikällor, och i energikällor för baskraft (kontinuerliga). Sol- och vindkraft är intermittenta källor då de endast producerar energi när solen lyser och vinden blåser. Kärnkraft och fossila energikällor är däremot baskraftkällor då dessa kan producera energi dygnet runt, oberoende av väder och vind.

Uppdelningen är relevant eftersom energikonsumtionen är relativt kontinuerlig över tid och följer ett tydligt mönster varje dygn med hög konsumtion på kvällen, när produktionen från solceller är låg. För att sol- och vindkraft ska kunna tillgodose behovet av kontinuerlig energiförsörjning och utgöra fullgoda alternativ till kärnkraft och fossila energikällor krävs således lösningar för lagring som täcker dygnets alla timmar.

Distribuerad elproduktion

Att ge fler tillgång till stabila elnät sker idag oftast både snabbast och mest kostnadseffektivt genom att anlägga system för så kallad distribuerad och behovsstyrd elproduktion som förser små lokala och självförsörjande nät (micro och mini grids). Systemen innehåller ofta sol- och vindkraft som idag kompletteras med diesel som baskraft.

Sammantaget innebär detta att lagring av energi väntas ha en nyckelroll för nästa steg i övergången från fossila till förnybara energikällor. Efterfrågan finns idag framför allt på marknader med självförsörjande elnät som är beroende av dyra energikällor som diesel men som samtidigt har tillgång till billiga och underutnyttjade energikällor såsom sol eller vind. Men det finns också en efterfrågan på lagring på elnätsanslutna marknader med stor tillgång till förnybara energikällor, för elnät med dålig prestanda, samt på marknader med kraftigt varierande eltariffer eller höga koldioxidskatter.

Azelios målmarknader 

Initialt har Azelio valt att fokusera på följande geografiska marknader:

  • Mellanöstern och Nordafrika. Hög solstrålning, medelhög tillgång till elektricitet och höga alternativa kostnader för elproduktion.
  • Subsahariska Afrika. Hög solstrålning, låg tillgång till elektricitet och höga alternativa kostnader för elproduktion.
  • Anderna, Mexiko och Brasilien. Hög solstrålning, behov av elförsörjning till små lokala elnät och självförsörjande elnät.
  • Australien och centrala och västra USA. Hög andel solstrålning och höga eltariffer.

2019

Året i korthet

Läs mer om året som varit

Aktieägare

Azelio som investering
adresserar en stor och växande marknad

läs mer om azelio som investering