Styrelsens försäkran

Göteborg                    2020-04-13

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Bo Dankis                            
Ordförande

Mattias Bergman

Jonas Eklind
Verkställande direktör

Hicham Bouzekri

Sigrun Hjelmquist

Kent Janér

Pär Nuder

Lars Thunell

Bertil Villard

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-16
KPMG AB

Fredrik Waern
Auktoriserad revisor

Läs revisionsberättelsen

Ladda ner vår årsredovisning Download icon


Ladda ner revisionsberättelsen Download icon


azelio.com External link symbol


Azelio logo

Vi använder oss av kakor (cookies) och analys med spårning för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.  
Om du fortsätter att använda webbplatsen accepterar du att vi använder kakor.