Arrow scroll

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Azelio AB (publ.), organisationsnummer 556714-7607, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Den 31 december 2019 bestod koncernen av moderbolaget Azelio AB med säte i Göteborg samt två dotterbolag, se vidare not 39.

Verksamheten

Azelio AB erbjuder ett system för termisk lagring av förnybar energi med leverans av hållbar el och värme på efterfrågan, dygnet runt till en låg kostnad.

Bolaget äger all unik produktdesign för sitt system och utför slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik medan underleverantörer producerar systemets komponenter och delsystem såsom lagringstank. Forskning och utveckling samt försäljning och marknadsföring hanteras internt och i samarbete med strategiska samarbetspartners.

Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller beroende av de kommersiella förutsättningar och krav som är specifika för respektive projekt. Initialt kan Azelio komma att driva samägda projekt tillsammans med tredje part för att etablera tekniken på marknaden. På sikt, när Azelios system och teknik är etablerad och beprövad, avser Azelio agera teknikleverantör, sälja tekniken samt utbilda avseende kompetensen att bygga ett framgångsrikt kommersiellt genomförbart projekt.

I mindre installationer säljer Azelio systemet direkt till slutkunden, samt, vid medelstora och stora installationer, till bolag som arbetar med projektering, upphandling och utförandeentreprenad (EPC-leverantörer, eng. Engineering, Procurement and Construction) som sedan ansvarar för installationen. Azelio kommer till en början delta i startfasen av nya installationer för att utbilda EPC-leverantörer för framgångsrik installation och underhåll av systemen. I tillägg till försäljning av system, erbjuder Azelio även övervakning, underhåll, uppgraderingar och service av systemet.

Marknad

Azelios system erbjuds till kunder på den globala energimarknaden, initialt till kunder vilka bygger projekt i MENA-regionen, subsahariska Afrika, Anderna, Mexiko, Brasilien, Australien och centrala och västra USA (där gynnsamma förhållanden för koncentrerad solkraft (CSP), solceller (PV) och i vissa fall vindkraft normalt föreligger) med installationer mellan 500 k och 20 MW för elproduktion under dagen tillsammans med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion på nominell effekt.

På längre sikt avser Azelio utveckla sitt erbjudande och erbjuda system för projekt från 100 kW upp mot 100 MW, samt erbjuda system till kunder i länder som efterfrågar behovsstyrd elproduktion baserad på hållbara tekniker såsom koncentrerad solkraft, solceller och vindkraft.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Azelio utvecklar teknologi för att kunna ladda lagret med elektricitet

Azelio utvecklade sin unika teknologi från att värma lagret med koncentrerad solenergi till att även kunna värma upp lagret med el. Därmed kan Azelios lösning öka produktiviteten hos installerade eller planerade installationer av solceller och vindkraft, för leverans på efterfrågan dygnet runt och inte beroende av väder. Lösningen kan också användas för att utnyttja perioder då efterfrågan och därmed priserna på elektricitet i befintliga elnät är låga och undvika perioder då priserna i befintliga elnät är höga.

Med teknologin kan den totala systemeffektiviteten uppgå till hela 90 procent från energi till energi då lagret placeras på marken och genererar både elektricitet och värme till en temperatur om ca 55–65 grader Celsius.

Förfrågningar ökar till motsvarande ordervärde om 170 miljarder kronor

Den förbättrade energilagringslösningen medförde att Azelio granskade tidigare förfrågningar och även fick nya förfrågningar från kunder. Förfrågningarna bedömdes under hösten 2019 uppgå till cirka 3,9 GW, motsvarande upp till 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde, flerfaldigt högre än den tidigare bedömningen om 1 GW motsvarande upp till 50 miljarder kronor i ordervärde. Det bör dock noteras att dessa förfrågningar inte utgör order och att antalet förfrågningar överstiger bolagets förväntade produktionskapacitet under de kommande fem åren.

Avsiktsförklaringar om kapacitet för 159 MW

Azelio tecknade under året flera avsiktsförklaringar (Memorandum of Understandings, MoU), om anläggningar med en sammanlagd kapacitet om ca 159 MW. Dessa tecknades i USA, Pakistan och på prioriterade marknader i Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern. Flera avsiktsförklaringar har ingåtts med projektutvecklingsbolag i det uttalade syftet att ingå långsiktiga samarbeten.

Den mest omfattande avsiktsförklaringen avser ca 120 MW, motsvarande ca 9 000 enheter, och tecknades med Biodico Inc i Kalifornien. Det första projektet väntas tas i drift 2021 och ska fungera som modell för framtida projekt i Kalifornien. Biodico Inc arbetar för att skapa miljövänliga anläggningar för biobränsleproduktion, som drivs lokalt med förnybara resurser.

Verifieringsprojekt installerade

Tillsammans med Marockanska Masen tog Azelio två enheter i drift under december 2019 i solkraftparken Ouarzazate Solar Power Station i Marocko, och driftsatte i egen regi ett motsvarande projekt i Åmål, i anslutning till bolagets utvecklingscenter. Enheterna ska användas i det verifieringsprojekt som syftar till att göra Azelios teknologi belåningsbar. Projektet inleds med att systemen optimeras varefter en tredje part ges i uppdrag att registrera driftdata. Data från drift i verklig miljö är grundläggande vid finansiering av denna typ av projekt och möjliggör också säkrare investeringskalkyler. Verifieringen inleds från Åmål då reserestriktioner råder med anledning av coronoviruset. 

Företrädesemission om 350 Mkr

Azelio genomförde en företrädesemission om ca 350 Mkr före emissionskostnader. Emissionen övertecknades genom att totalt 72 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och resterande del tecknades utan stöd av rätter. Resultat från emissionen meddelades den 30 december och likviden inflöt i januari 2020.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien

Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Projektet är av­sett att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi­lagringsteknik i Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.

Hur COVID-19 påverkar Azelios verksamhet

För närvarande är påverkan på Azelio relativt mild, men resrestriktioner gör att vi inte kan arbeta i takt eller från de platser vi planerat för i alla våra projekt. Mot bakgrund av de svenska myndigheternas preciserade resebegränsningar till minst 15 juni och osäkerheten i utvecklingen av coronaviruset har Azelio anpassat projekt och optimerat kostnaderna för att förlänga sin tidsplan med ett kvartal. Därmed beräknas företagets rörelsekapital räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare kommunicerats, fram till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed fram i motsvarande mån.

Utveckling av företagets verksamet, resultat och ställning

KONCERNEN, Tkr20191) 20181)20172)20162)
Nettoomsättning1 6701 9422 9213 665
Årets resultat-160 897-92 004-97 443-107 740
Balansomslutning865 580658 249286 794230 997
Soliditet %82%85%83%57%

MODEFÖRETAGET, Tkr20191) 20181)20172)20162)
Nettoomsättning1 6701 9422 9213 665
Årets resultat-161 932-96 093-94 230-105 116
Balansomslutning848 908644 294289 824236 902
Soliditet %84%88%85%58%
Definitioner: se not 57


1) Beräkning enligt IFRS   2) Beräkning enligt K3

Intäkter, kostnader och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 670 (1 942) tkr. Den mins­kade omsättningen förklaras av att bolaget ändrat inriktning och foku­serar på att utveckla en lösning för lagring av förnybar energi. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 130 891 (66 392) tkr för året.

Kostnaderna uppgick till -293 751 (-162 090) tkr. Ökningen är till stor del hänförlig till personal-, råvaru- och konsultkost­nader. Bolagets totala kostnader är till största del hänförligt till utveckling. Värdet på vissa aktiverade projekt­kostnader som har nedprioriterats eller avvecklats under perioden har skrivits ned med 13 331 (-) tkr.

Rörelseresultatet uppgick till -160 510 (-91 749) tkr. Periodens resultat uppgick till -160 897 (-92 004) tkr. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,80 (-3,54) kr.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -129 853 (-32 254) tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -6 352 (412 765) tkr. Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet med -139 256 (-67 500) tkr, främst aktiverad utveckling.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 670 (1 942) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -156 441 (-87 651) tkr och årets resultat till -161 932 (-96 093) tkr.

Eget kapital vid periodens utgång upp­gick till 715 200 (567 274) tkr.

Säsongsvariationer

Koncernen befinner sig i ett uppbyggnadsskede med förberedelser för volymproduktion och kommersialisering av systemet, och noterar i detta skede inga säsongsvariationer över året.

Aktien och aktiekapital

Aktien är sedan 10 december 2018 listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Under 2019 steg aktiekursen 23 procent och stängde på 12,00 kr.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 21 174 tkr fördelat på 42 347 495 aktier. Efter balansdagen registrerades en företrädesemission som ökade aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 till 91 752 900 aktier.

Vid periodens utgång fanns 40 026 667 teckningsoptioner, varav 400 000 under registrering, utställda av åtta olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full konvertering av ovanstående tecknings­optioner ökar antalet aktier med 4 596 667.

Närståendetransaktioner

Under 2019 skuldfördes ett belopp om 12 740 tkr (1 353 tkr) avseende levererade tjänster i samband med bolagets demonstrations­anläggning i Ouarzazate, Marocko. Motpart är det statligt styrda Masen. Masen innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen för bolaget. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till 14 093 tkr (1 353 tkr). Dessa tjänster utförs på marknadsmässiga villkor.

Ansvarsfullt företagande

Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Se nedan:  

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Koncernen

Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.

Moderföretaget

Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är god att genomföra affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar.

Bolagets aktiveringar av utvecklingskostnader har gjorts inom olika teknologier. Samtliga är kopplade till Stirlingmotorn och energilagret, vilka är de teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande motor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som separata kassagenererande enheter. Motorn är en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har utrangeringar samt avsättningar löpande gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av produkterna.

Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att genomföra en företrädesemission i slutet av december 2019. Emissionen övertecknades och registrerades i januari 2020 och Bolaget tillfördes i samband med emissionen 350 Mkr före emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att emissionen säkerställer kapitalbehovet i enlighet med reviderad affärsplan och likviditetsplan. Styrelsen bedömer att ytterligare kapitaltillskott kommer att vara nödvändig under 2020 för att finansiera bolagets industrialisering och kommersialisering, inklusive produktionsfaciliteter. Detta arbete har inletts och därför är det styrelsens uppfattning att det finns ett stort intresse för bolagets teknologi både bland investerare samt potentiella kunder, och att bolaget har en stark ägarkrets. Förutsättningarna för att genomföra framtida expansiva finansieringsplan bedöms därför som goda.

Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnads-principen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger vidare antaganden om erforderlig finansiering av den fortsatta utveckling som krävs liksom kommersiell realisering. Därmed följer naturligt att en värdering som görs utan dessa antaganden, hade medfört en annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen ställer sig bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att erforderliga förutsättningar är för handen. Styrelsen är medveten om att osäkerhetsfaktorer föreligger när det gäller att uppskatta tids- och kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt. Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom att styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och har en beredskap för att hantera denna typ av utmaningar. Detta inbegriper olika både kort- och långfristiga finansieringslösningar och en flexibilitet i utvecklingsplanerna. Därmed bedöms inte bolagets fortlevnad vara hotad under 2020.

För finansiella risker, se not 4

Organisation

Den 31 december 2019 uppgick antalet anställda till 117 (68), varav 94 (56) män och 23 (12) kvinnor. Medelantalet anställda i organisationen uppgick under 2019 till 105 (68).

Utdelning

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Hållbarhet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och kvalitet. För oss på Azelio innebär detta att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Ett steg i detta är ett löpande arbete med våra processer som syftar till att främja medarbetarnas vardag för att kunna fokusera på rätt uppgifter. Alla personalledande chefer utbildas inom Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Behovet av utbildning inom arbetsmiljö ser vi över löpande.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Azelios intresse att upprätthålla högre standard än detta. Vi ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Vi har tecknat en sjukvårdsförs��kring för våra anställda med tillgång till snabbt stöd och specialistvård. Azelio är anslutet till Teknikföretagen och har kollektivavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och IF Metall.

Azelio ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män och vi arbetar för att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. Lönekartläggningen 2019 avseende jämförelser av arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga visade inte några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi ska som arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald. Detta innebär att vi ska förebygga och motverka diskriminering, tillvarata allas kompetens och respektera olikheter oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Vi utvärderar alla våra leverantörer enligt Azelio Ethics standard.

Bolaget har för avsikt att följa FN riktlinjer om hållbart företagande och mäta enligt FNs standard, Global Reporting Initiative (GRI).

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står (tkr):

Överkursfond 1 577 096 

Balanserad förlust -1 091 981

Årets resultat -161 932

Summa 323 183

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 323 183 överförs i ny räkning.