Arrow scroll

Not 8 - Ersättningar till anställda m.m.

 20192018
Löner och andra ersättningar67 21147 522
Sociala avgifter24 10616 314
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer8 7975 449
Summa ersättningar till anställda100 11469 285Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader20192018
 Löner ochSocialaLöner ochSociala
 ersättningarkostnaderersättningarkostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare12 3544 31513 2645 840
(varav tantiem)0 2 735 
(varav pensionskostnader) 1 841 1 583
Övriga anställda54 85728 58934 25815 922
(varav pensionskostnader) 6 956 3 866
Koncernen totalt67 21132 90347 52221 763
Medelantalet anställda med geografisk fördelning per land20192018
  Varav män Varav män
Sverige10180 %6482 %
Kina475 %475 %
Koncernen totalt10580 %6882 %
Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare20192018
  Andel kvinnor Andel kvinnor
Styrelseledamöter813 %70
Verkställande direktör och övrigt ledande befattningshavare9080
Koncernen totalt96 %80Ledande befattningshavares ersättningar2019
 Grundlön,RörligÖvrigaPensions-Övriga 
TkrstyrelsearvodenersättningförmånerkostnadersättningarSumma
Styrelsens ordförande Bo Dankis5000000500
Styrelseledamot Bertil Villard1500000150
Styrelseledamot Christopher Beaufait1500000150
Styrelseledamot Hicham Bouzekri1500000150
Styrelseledamot Kent Janér1500000150
Styrelseledamot Lars Thunell75000075
Styrelseledamot Mattias Bergman1500000150
Styrelseledamot Pär Nuder1500000150
Styrelseledamot Sigrun Hjelmqvist63000063
Verkställande direktör Jonas Eklind1 5850043402 019
Andra ledande befattningshavare (8 pers)9 231001 407010 638
Koncernen totalt12 354001 841014 195

VD och ledande befattningshavare

Till VD och ledande befattningshavare utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om uppställda resultatmål uppnås. Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick rörlig ersättning till 0 tkr (705 tkr) till VD och 0 tkr (2 030 tkr) till övriga ledande befattningshavare.

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till 6 månaders avgångsvederlag. Inga avtal har träffats om avgångsvederlag för övriga anställda.

Styrelsen

Enligt stämmobeslut i 18 juni 2019 utgår styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma med totalt 1 550 tkr, varav 500 tkr till styrelsens ordförande och till envar av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 tkr.

Ledande befattningshavares ersättningar2018
 Grundlön,RörligÖvrigaPensions-Övriga 
TkrstyrelsearvodenersättningförmånerkostnadersättningarSumma
Styrelsens ordförande5310000531
Styrelseledamot Kent Janér1500000150
Styrelseledamot Mattias Bergman1210000121
Styrelseledamot Pär Nuder1590000159
Styrelseledamot Bertil Villard1590000159
Styrelseledamot Hicham Bouzekri400004
Styrelseledamot Christopher Beaufait1070000107
Verkställande direktör Jonas Eklind2 4280042202 851
Andra ledande befattningshavare (7 pers)9 604001 161010 764
Koncernen totalt13 264001 583014 847