Arrow scroll

Not 7 - Ersättning till revisorer

 20192018
KPMG AB  
Revisionsuppdrag585364
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget43705
Skatterådgivning980
Summa7261 069
Great Wall Certified Public Accountants Co. Ltd  
Revisionsuppdrag5150
Summa5150
Koncernen totalt7761 119

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.