Arrow scroll

Not 58 - Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Överkursfond1 577 096
Balanserade vinstmedel-1 091 981
Årets resultat-161 932
Summa323 183
I ny räkning överförs323 183
Summa323 183

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-14 för fastställelse.