Arrow scroll

Not 53 - Transaktioner med närstående

Azelio AB (publ) är sedan 10 december 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Följande transaktioner har skett med närstående:

Köp av tjänst20192018
Masen (innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen för bolaget)12 7401 353
Lars Thunell (styrelseledamot)40
Dabok Advisory/Pär Nuder (styrelseledamot)130
Bertil Villard (styrelseledamot)40
Deep Powder AB/Jonas Eklind (VD)0102
Summa12 7611 455

Upplupna kostnader gällande tjänster utförda av Masen i samband med bolagets demonstrationsanläggning i Ouaezazate, Marocko, uppgår per 191231 till 14 093 tkr.

Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.