Arrow scroll

Not 50 - Operationell leasing

Åtaganden avseende operationell leasing

Moderbolaget hyr i allt väsentligt lokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Leasingkostnader uppgående till 7 971 tkr (5 378 tkr) avseende leasing av maskiner, fordon och hyreslokal ingår i resultaträkningen för räkenskapsåret 2019.

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

 20192018
Inom 1 år7 5935 071
Mellan 1 och 5 år12 3315 428
Mer än 5 år00
Summa19 92310 499