Arrow scroll

Not 49 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Upplupen semesterlöneskuld6 7334 5484 446
Upplupna sociala avgifter2 3391 4991 397
Upplupen reserv tidbank7132250
Övriga förutbetalda intäkter000
Övriga poster62 16111 4865 028
Totalt71 94617 75710 871