Arrow scroll

Not 47 - Låneskulder

Se koncernens not 22 för information om moderbolagets övriga långfristiga skulder.