Arrow scroll

Not 44 - Kundfordringar

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Kundfordringar509481 486
Minus: reservering för förväntade kreditförluster0-879-278
Kundfordringar - netto50691 208

Redovisade belopp, per valuta, för moderbolagets kundfordringar och andra fordringar är följande:

 2019-12-312018-12-312018-01-01
SEK50-12-17
EUR062603
USD0898900
Summa509481 486

Förändringar i reserven f��r förväntade kreditförluster är som följer för räkenskapsåret 2019:

0 tkr är reserverat som osäkra kundfordringar under 2019.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är det redovisade värdet enligt ovan.

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade v��rde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.