Arrow scroll

Not 42 - Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Ingen uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas då moderbolaget inte har bedömt att kriterierna för att redovisa uppskjuten skatt i IAS 12 är uppfyllda. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 922 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018; 731 tkr, 1 januari 2018: 619 tkr). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.