Arrow scroll

Not 41 - Materiella anläggningstillgångar

 Nedlagda utgifter på annans fastighetInventarier, verktyg och installationerSumma
Per 1 januari 2018   
Anskaffningsvärde1 85126 51028 362
Ackumulerade avskrivningar-633-16 857-17 490
Redovisat värde1 2189 65310 871
Räkenskapsåret 2018   
Ingående redovisat värde1 2189 65310 871
Inköp01 0921 092
Avyttringar och utrangeringar0-6 085-6 085
Avskrivningar-231-3 884-4 115
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar06 0206 020
Utgående redovisat värde9876 7967 783
Per 31 december 2018   
Anskaffningsvärde1 85121 51723 368
Ackumulerade av- och nedskrivningar-864-14 721-15 585
Redovisat värde9876 7967 783
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde9876 7967 783
Inköp2 64213 17715 818
Avyttringar och utrangeringar000
Avskrivningar-326-3 804-4 129
Utgående redovisat värde3 30316 16919 472
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde4 49334 69439 187
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 190-18 524-19 714
Redovisat värde3 30316 16919 472

Avskrivningskostnader på 4 129 tkr (-1 905 tkr) ingår i av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Moderbolagets resultaträkning.