Arrow scroll

Not 38 - Skatt på årets resultat

Redovisad skatt i resultaträkningen

 20192018
Aktuell skatt  
Aktuell skatt på årets resultat00
Justeringar avseende tidigare år00
Summa aktuell skatt00
Summa redovisad skatt-0

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av skattesatsen för moderföretaget enligt följande:

 20192018
Resultat före skatt-161 932-96 093
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4%)34 65321 140
Skatteeffekter av:  
Skatteeffekt av avdragsgilla poster bokade mot eget kapital8 7636 101
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader-3 501-3 143
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter1 076605
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats-40 991-24 703
Summa--
Summa redovisad skatt--